ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №1(11) 2018 РОКУ

                                               ЗМІСТ
Бунецький В. А., Калініченко В. М. Перспективи створення територіальних енергетичних комплексів
Bunetskyi V.A., Kalinichenko V.M. Prospects for the creation of territorial energy complexes

Сінченко В. М., Гнап І. В. Вплив основних елементів живлення на продуктивність енергетичної верби
Sinchenko V.M., Hnap I.V. Influence of basic nutrients on the productivity of energy willow

Роїк М. В., Квак В. М., Цвігун Г. В. Оцінка селекційного матеріалу міскантусу гігантського за формою ризом
Roik M.V., Kvak V.M., Zvihun H.V. Evaluation of the breeding material of the miscanthus giganteus in terms of rhizome shape

Гументик М. Я., Бондар В. С. Економічна й енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур на біопаливо
Humentyk M.Ya., Bondar V.S. Economic efficiency of high-yielding bioenergy crops for biofuel production

Афонін О. О., Фучило Я. Д. Динаміка росту однорічних пагонів верби шерстистопагінцевої (Salix dasyclados Wimm.) за висотою
Afonin O.O., Fuchylo Ya.D. Growth dynamics in one-year-old wollytwig willow (Salix dasyclados Wimm.) in terms of height

Григоренко Н. О., Штангеєва Н. І., Купчик Л. А., Котинська Л. Й., Сич Н.В. Переробка лігноцелюлозних відходів із цукрового сорго з отриманням мікропористих вуглецевих сорбентів
Grigorenko N.A., Shtangeeva N.I., Kupchik L.A., Kotinskaya L.I., Sych N.V. Recycling lignocellulosic waste from sugar sorghum to obtain microporous carbon sorbents

Ковальчук Н. С., Гончарук Н. С., Недяк Т. М., Яцева О. А., Квак В. М. Нові методи дослідження геномного статусу видів роду Miscanthus в природно-кліматичних умовах України
Kovalchuk N.S., Honcharuk N.S., Nediak T.M., Yatseva O.A., Kvak V.M. New methods for investigation of gene status of Miscanthus species under the natural climatic conditions of Ukraine

Орлов С. Д., Мошенко М. М., Левченко Л. П., Філатова Н. Ф. Селекційно-цінні лінії проса для виведення на їх основі сортів
Orlov S.D., Moshenko M.M., Levchenko L.P., Filatova N.F. Valuable for breeding millet lines for production of new varieties

Саблук В. Т., Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. П., Суслик Л. О. Чи загрожують біоенергетичним культурам шкідники?
Sabluk V.T., Gryshchenko O.M., Smirnykh V.M., Pedos V.P., Suslyk L.O. Do pests impose a danger to bioenergy crops?

Сінченко В. М., Мельничук Г. А. Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні
Sinchenko V.M., Melnychuk H.A. Economic efficiency of growing energy willow in Ukraine

Ягольник О. О. Енергонезалежність – новий образ сучасної України
Yaholnyk O.O. Energy independence - a new model of modern Ukraine

Нам потрібний scopus
We need scopus