ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №1(3) 2014 РОКУ

                                  ЗМІСТ

Факт і коментар
ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДЕПУТАТІВ
Energy consolidation of parliament members

Біопаливо
СІНЧЕНКОВ.М., ГУМЕНТИК М.Я., БОНДАР В.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ БІОПАЛИВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
V. Sinchenko, M. Humentyk, V. Bondar
Classification and prospects for biofuel production in Ukraine

Наука і виробництво
РОЇК М.В., ЯГОЛЬНИК О.О.
БІОЕНЕРГЕТИКА ЯК НАУКА Й ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ: ІСТОРІЯ, КОНЦЕПЦІЯ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ (ЕТАПИ) РОЗВИТКУ
M. Roik, O.Yaholnyk
Bioenergy production as a science and industry: history, concepts, stages of development
Редакційна стаття
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЕТАПНОГО ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ - В ДІЮ
A comprehensive plan on the gradual replacement of natural gas should be bring into effect
Біоенергетичні культури
ПРИШЛЯК Н.В., ВОЛОШИНА Я.В.
ЕНЕРГЕТИЧНА ВЕРБА - ПЕРСПЕКТИВНА АЛЬТЕРНАТИВНА КУЛЬТУРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОПАЛИВА
N. Pryshliak, Y. Voloshyna
Energy willow - a promising alternative crops for biofuel production
Проблеми галузі
БУРЯКОЦУКРОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ - УНІКАЛЬНЕ
НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ
Sugar beet complex of Ukraine - a unique national property
Біоенергетика: проблеми, перспективи
ГЕЛЕТУХА Г.Г., ЖЕЛЄЗНА Т.А.
БІОЕНЕРГЕТИКА В УКРАЇНІ: СТАН РОЗВИТКУ, БАР'ЄРИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
G. Geletukha, T. Zheliezna
Bioenergy in Ukraine: state of the art, existing barriers, and prospects for development
Юридичні консультації
HKPE РОЗ'ЯСНЮЄ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ «ЗЕЛЕНОГО» ТАРИФУ ДЛЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
NERC comments an issue of "green" prices on electricity from alternative sources
Захист рослин
ЧЕРНЕЛІВСЬКА О.О., ДЕРКАЧ B.C.
ВПЛИВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД БУР'ЯНІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВИХІД БІОПАЛИВА ІЗ СОРГО ЦУКРОВОГО
E.Chernelivska, V. Derkach
The effect of weed control practice on productivity and biofuel output from sugar sorghum in the Central Forest-Steppe
Рослинництво
АТЛАС ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР
Atlas of high-performance bioenergy crops
Досвід
АПАЛЬКОВ С.С.
УСПІХИ ВІТЧИЗНЯНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ БІОЕНЕРГЕТИКИ
S. Apalkov
Achivements of national innovation projects in the field of bioenergy production
Біоенергетичні культури
ГУМЕНТИК М.Я.
АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО
«Panicum virgatum L»
M. Humentyk
Agrocultural practices for growing switchgrass in the forest-steppe of Ukraine