ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №2(4) 2014 РОКУ

                                  ЗМІСТ

Енергія біогазу
РОЇК М. В., ГАНЖЕНКО О. М., ТИМОЩУК В. Л.
КОНЦЕПЦІЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ

Royik M.V., Hanzhenko O.M., Tymoshchuk V.L.
Concept of biogas production from bioenergy plants in Ukraine
Біоенергетика: історія, етапи
ЯГОЛЬНИК О. О.
ВЧЕНІ ЗРОБИЛИ ПРОРИВ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИКИ
Yaholnyk O.O.   Scientists have made a breakthrough  in the formation of the concept of bioenergy development

Резерви біопалива
СІНЧЕНКО В. М., ГУМЕНТИК М. Я., БОНДАР В. С.
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА
Sinchenko V.M., Humentyk M.Y., Bondar V.S.
Advanced technology of biofuel production
Енергія цукрових буряків
РОЇК М. В., КОВАЛЬЧУК Н. С., ІВАНІНА В. В., ЯЦЕВА О. А., ПОТАПОВИЧ О. А., КАЧАЛОВСЬКА С. О.
ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ (BETA VULGARIS) ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВИХ СТЕРИЛЬНИХ ЦИТОПЛАЗМ ВІД ДИКИХ ВИДІВ РОДУ Beta
Royik M.V., Kovalchuk N.S., Ivanina V.V., Yatseva O.A., Potapovych O.A., Kachalovska S.O.
Prospects for breeding of sugar beet (beta vulgaris) hybrids for bioethanol production using new sterile cytoplasm of wild species of the genus beta
Біоенергетика
ПАНАСЮК Б. Я.
ПІЛОТНА ПРОГРАМА «АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ НА ВІННИЧЧИНІ»
Panasiuk, B.Y.
Pilot program "Alternative energy sources in Vinnytsia region"
Джерело біоетанолу - буряки
ЦВЕЙ Я. П.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВИХІД БІОЕТАНОЛУ З ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ
Tsvey Y. P.
Production output of bioethanol from sugar beet
Насінництво біоенергетичних культур
ДОРОНІН В. А., КРАВЧЕНКО Ю. А., БУСОЛ М. В., ДОРОНІН В. В.
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАСІННЯ СВІТЧГРАСУ
Doronin V.A., Kravchenko Y.A., Busol M.V., Doronin V.V.
Ways to improve switchgrass seed quality
Технології вирощування енергетичних культур
ІВАНІНА В. В., СИПКО А. О., СІНЧУК Г. А., СТРІЛЕЦЬ О. П., ЗАЦЕРКОВНА Н. С., ІВАНОВА О. Г.
БІОЕНЕРГЕТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВОГО СОРГО ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ
Ivanina V.V., Sypko A.O., Sinchuk G.A.,Strilets O.P., Zatserkovna N.S., Ivanova O.G.
Bioenergy crop productivity of sugar sorghum as dependant on nitrogen nutrition
Альтернативні джерела енергії
КУРИЛО В. Л., ГОНЧАРУК Г. С., ГУМЕНТИК М. Я.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО «Panicum virgatum L»
Kurylo V.L., Honcharuk G.S., Humentyk M.Y.
Development of technology elements for switchgrass (panicum virgatum l.) growing in the forest-steppe of Ukraine
Захист рослин
САБЛУК В. Т., ГРИЩЕНКО О.М., СТЕФАНОВСЬКА Т. Р.
КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЛИЧИНОК ХРУЩІВ У ПОСАДКАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ВЕРБИ ТА МІСКАНТУСУ ГІГАНТСЬКОГО
Sabluk V.T., Hryshchenko O.M., Stefanovskyi T.R.
Cockchafer larvae control in planting willow and miscanthus gianteus

КУЧЕРОВСЬКА С. В.
ЕНТОМОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ПРОСА ЛОЗОПОДІБНОГО (PANICUM VIRGATUM L.)
Kucherovska S.V.
Entomological complex of panicum virgatum

САБЛУК В. Т., СТЕФАНОВСЬКА Т. Р, ЗАВАДА M. M.
ВЕРБОВИЙ ЛИСТОЇД (Clytra laeviseula R.) НЕБЕЗПЕЧНИЙ ШКІДНИК ВЕРБИ І ТОПОЛІ
Sabluk V.T. , Stefanovska T.R.,Zavada M.M.
Willow leaf beetle (Clytra laeviseula R.) - dangerous pest of willow and poplar