Сектор селекції компонентів гібридів цукрових буряків

 

Зав. сектором
Корнєєва Мирослава Олександрівна, кандидат біологічних наук, доктор філософії в області генетики

 Характеристика наукових досліджень Корнєєвої М.О.:
Здійснює наукове обгрунтування і практичну розробку двох науково-технічних проектів:
Завдання 1
- Вивчити селекційно-генетичну цінність багатонасінних запилювачів різних генплазм і створити на їх основі лінії з підвищеною асоціативною комбінаційною здатністю
Завдання 2
- Удосконалити методи створення закріплювачів стерильності О типу і їх ЧС аналогів з комплексом господарсько-цінних ознак

Мета і основні напрями досліджень за завданням
1: Метою досліджень є встановлення закономірності формування генетично обумовленого гетерозису ЧС гібридів цукрових буряків, створених на основі різних за походженням багатонасінних запилювачів різного ступеню гомо-гетерозиготності. Наукові розроробки здійснюються за такими напрямами:: вивчення меж інбредної депресії і встановлення можливостї застосування адитивно – домінантної моделі для оцінки генетичної цінності запилювачів, проведення комплексної оцінки ліній, синтетиків і продуктів індивідуально-родинного добору за загальною і специфічною комбінаційною здатністю за основними елементами продуктивності; виявлення компонентів генотипової варіації господарсько – цінних ознак ЧС гібридів, створених на тлі двох пилкостерильних ліній різного походження з метою генетичного поліпшення гібридів; виділення найбільш цінних для практичного використання запилювачів – компонентів ЧС гібридів; виявлення складових генетичної детермінації гетерозисного ефекту за елементами продуктивності експериментальних ЧС гібридів з урахуванням переважаючої адитивної або неадитивної дії і взаємодії генів компонентів схрещування.

Наукова новизна: Вперше будуть створені запилювачі різних генплазм і ступеню гомо-гетерозиготності на основі комплексного добору за асоціативною комбінаційною здатністю - компоненти гібридів на основі ЦЧС, які будуть забезпечувати генетично обумовлений ефект гетерозису.
Мета і основні напрями досліджень за завданням 2: Основною метою наукових досліджень є вдосконалення методів створення материнського компоненту ЧС гібридів з комплексом господарсько-цінних ознак та визначення його оптимальної генетичної структури. У зв”язку з цим завданням наукові розробки здійснюються за такими напрямами: створення ЧС ліній різних бекросних поколінь і різного походження, одержання рекомбінантів О типу, в генотипі яких присутні гени самофертильності і однонасінності, створення простих ЧС гібридів, підбір тестерів для оцінки комбінаційної здатності, визначення і застосування прийомів збільшення частоти зустрічальності алелів закріплення стерильності, а також покращання материнських компонентів на основі стерильних плазм іноземного походження.
Наукова новизна: Вперше будуть створені материнські компоненти ЧС гібридів по типу простих стерильних гібридів від схрещування стерильних аналогів з неродинними
О типами, а також буде покращено існуючі закріплювачі стерильності на основі стерильних плазм іноземного походження.

Наукова продукція:
А) список основних публікацій за останні роки (2005-2010рр.)
1. Корнєєва М.О., Власюк М.В. Оцінка ліній-запилювачів за елементами продуктивності. Цукрові буряки.-№2(44).-2005.-с.6-8.
2. Корнєєва М.О., Власюк М.В., Опанасенко Т.Г. Комбінаційна здатність за схожістю насіння запилювачів при створенні ЧС гібридів цукрових буряків.-Цукрові буряки.-№4.-2005.-с.13-15.
3. Корнєєва М.О. Проблеми добору в селекції цукрових буряків // Тези допов. Міжн. науково-практ. конференції "Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання". Оброшино,-2005.-с.127-128.
4. Власюк М.В., Корнєєва М.О. Продуктивність і оцінка домінантності запилювачів цукрових буряків веселоподільської селекції та їх ЧС гібридів. Оброшино,-2005, - с.84-85.
5. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Генофонд цукрових буряків та генетичні особливості його складових // Оброшино,-2005, - с.171-173.
6. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Оцінка генетичного потенціалу вітчизняних цукрових буряків // Збірник наукових праць, вип.8. Київ: ПоліграфКонсалтинг.- 2005.-с.11-27.
7. М.В.Роїк, М.О.Корнєєва, М.В.Власюк. Оцінка запилювачів цукрових буряків різної генетичної структури за комбінаційною здатністю.// Збірник наукових праць, вип.8. Київ: ПоліграфКонсалтинг.- 2005.- с.28-35.
8. М.О. Корнєєва, М.В. Власюк. Інбридинг і якість пилку запилювачів цукрових буряків різного ступеня гетерозиготності. // Збірник наукових праць, вип.8. Київ: ПоліграфКонсалтинг.- 2005.-с.67-80.
9. Л.В.Фалатюк, М.О. Корнєєва. Селекційно-генетична цінність компонетів ЧС гібридів уладівської селекції. // Збірник наукових праць, вип.8. Київ: ПоліграфКонсалтинг.- 2005.-с.86-90.
10. М.О. Корнєєва, Е.Р. Ермантраут, І.В. Власюк. Вихідні матеріали веселоподільської селекції для створення батьківського компонента ЧС гібридів цукрових буряків // Збірник наукових праць, вип.8.- Київ: ПоліграфКонсалтинг.-2005.- с.104-113.
11. Роик Н.В., Корнеева М.А. Генетический анализ инбредных линий сахарной свеклы по элементам продуктивности // Молекулярная и прикладная генетика. Научные труды. - т.1, Минск. - 2005. - с.185.
12. Корнєєва М.О., Власюк М.В., Власюк І.В. Створення ЧС гібридів цукрового буряку з пониженим вмістом іонів К+ і Na+ . // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин.-№2, - 2005.-К.: Алефа.- 2005.- с.35-48-
13. Корнєєва М.О. Іванівська і веселоподільська генплазми як джерела комбінаційних запилювачів цукрових буряків. Генетичні ресурси рослин. - Харків.- №2.- 2005.- с.48-54.
14. Академік Микола Іванович Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні // Книга 9. Роїк М.В., Корнєєва М.О./ М.І. Вавилов та селекція цукрових буряків. - К.: Аграрна наука.- 2005.- с.191-201.
15. Корнєєва М.О., Власюк М.В. Інбредна депресія самозапилених ліній цукрових буряків // Ж. Цукрові буряки, №1, -2006.- с.11-12.
16. Роик Н.В., Корнеева М.А. Современные гибриды сахарной свеклы как фактор интенсификации отрасли // Сахарная свекла. Юбилейный выпуск, №3, -2006.- с.47-50.
17. Корнєєва М.О., Вакуленко П.І. Добір комбінаційно-здатних материнських компонентів за врожайністю // Цукрові буряки, №3(51), - 2006.- с.7-8.
18. Роїк М.В., Вакуленко П.І., Корнєєва М.О. Комбінаційна здатність материнського компоненту гібридів цукрових буряків за збором цукру. // Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів. К.: Логос, - 2006.- с.289=293.
19. Корнєєва М.О., Власюк М.В., Радченко В.П. Продуктивність кращих ЧС гібридів цукрових буряків, створених за участю запилювачів веселоподільської селекції. // Зб. наук. праць "Фактори експериментальної еволюції організмів. К.: Логос, - 2006.- с.238=244.
20. Корнєєва М.О., Власюк М.В., Власюк І.В., Опанасенко Т.Г. Регресійний аналіз у селекції інбредних ліній буряку цукрового // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. №3, -2006.- с.33-39.
21. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Гібриди нового покоління буряку цукрового і їхня роль у процесі інтенсифікації галузі. // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. №3, -2006.- с.71-81.
22. Корнєєва М.О., Вакуленко П.І. Успадкування цукристості топкросними ЧС гібридами. // Цукрові буряки. - 2006.- №4.- с.7-8.
23. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Сучасні гібриди цукрового буряку і їх роль у прискоренні темпів інтенсифікації галузі // Вісник Харківського національного аграрного університету, №4, - 2006.- с.98-107.
24. М.О.Корнєєва, З.О.Мазур, Е.Р.Ермантраут Оцінка комбінаціййної здатності ЧС ліній озимого жита в процесі їх створення.Вісник ХНАУ, Серія “Рослинництво, селекція, насінництво, овочівництво”,№5.-2006.- С.185-188.
25. Корнєєва М.О., Мазур З.О. Експериментальні ЧС гібриди озимого жита та генетична цінність їх компонентів // Матер. наук. конф. "Сучасні інтенсивні сорти і сортові технології у виробництво" / Умань, - 2007.- вид. Уманський державний аграрний університет, - с.53-54.
26. Корнєєва М.О., Власюк Ів.В., Власюк Ір.В. Гетерозис гібридних комбінацій і генетична детермінація буряку цукрового за елементами продуктивності.// Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин.-К.: Алефа,2007.- С.15-23.
27. Роик Н.В., Корнеева М.А., Ильевич С.В. Николай Иванович Вавилов и селекция отечественной сахарной свеклы. Очерки истории свеклосахарного производства в Украине: люди, события, факты/Под ред.Н.В.Роика.-Нежин: ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф”, 2007.- С.129-133.
28 .М.О.Корнєєва, Е.Р.Ермантраут. Добір селекційних матеріалів для гетерозисної селекції за комплексом господарсько-цінних ознак// ”Методика, механізація, автоматизація та комп”ютеризація досліджень у землеробстві, рослинництві, садівництві та овочівництві”Зб.наук.праць, випуск 9. Київ: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”.-2007.-С.164-171.
29.Мазур З.О., Корнєєва М.О. Урожайність материнського компоненту гібридів озимого жита, створених за типом простих ЧС гібридів// Вісник Білоцерківського державного аграрного університету, вип.46. Біла Церква, 2007.- С.23-25.
30. Мазур З.О., Корнєєва М.О. Продуктивність топкросних ЧС гібридів озимого жита // Цукрові буряки, № 4, - 2007.-С.18-20.
31. Роїк М.В.,Корнєєва М.О. Вавіловські ідеї в селекції цукрових буряків.-Цукрові буряки, № 5, 2007.- С.2-5.
32. Роїк М.В., Корнєєва М.О.Досягнення та перспективи розвитку селекції сільськогосподарських культур та тварин в Україні.- Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів.- т.5.-№ 1-2, 2007.- С.133-140.
33. Роїк М.В., Корнєєва М.О. Сучасні гібриди та їх роль у прискоренні темпів інтенсифікації галузі. В кн.: Буряківництво: проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження. Розд 4.2. Вид.АгріматкоУкраїна,2007.-С.99-104.
34. Роїк М.В., Корнєєва М.О., Власюк М.В., Власюк І.В. Використання моделі продуктивності при оцінці генетичної цінності ЧС гібридів цукрових буряків // Збірник наукових праць ІЦБ УААН, вип.10. Кам”янець-Подільський, 2008.- С.46-52.
35.. Костенко О.І., Корнєєва М.О. Типи успадкування стійкості до гнилей у період вегетації гібридами цукрових буряків на основі генної та цитоплазматичної чоловічої стерильності.- Там же.- С.59-65.
36.. Корнєєва М.О., Е.Р.Ермантраут. Асоціативна комбінаційна здатність запилювачів веселоподільської генплазми для гетерозисної селекції.- Там же.-С.73-79.
37. Корнєєва М.О., Костенко О.І. Поєднання ознак високої продуктивності і стійкості проти фузаріозної гнилі у селекційного матеріалу цукрових буряків.- Цукрові буряки, № 2, 2008.- С.16-19.
38. Антонова С.П., Кірковська О.П.,. Корнєєва М.О., Фалатюк Л.В. Комбінаційна здатність цукрових буряків за технологічними якостями//Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб.наукових праць, т.5, К.: Логос,2008.-С.11-16.
39. Вакуленко П.І., Корнєєва М.О.Характеристика кращих материнських компонентів цукрових буряків за комплексом господарсько-цінних ознак.- Там же.- С.22-25.
40. Корнєєва М.О., Вакуленко П.І., Андрєєва Л.О. Складові генотипової детермінації збору цукру триплоїдних ЧС гібридів цукрових буряків// Цукрові буряки, №3-4, 2008.- С.15-17.
41 Корнєєва М.О., .Вакуленко П.І. Селекційне покращення схожості насіння експериментальних ЧС гібридів буряка цукрового// Збірн.наук.праць Уманського державного аграрного університету,
№ 69.: Умань, 2008.-С.62-67.
42.Корнєєва М.О., Костенко О.І. Господарсько-цінні ознаки стійких до фузаріозних гнилей чоловічої стерильності (ЧС) гібридів буряку цукрового (Beta vulgaris L.ssp. vulgaris var altissima Docll) Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин- Наук.-практ.журнал 2(8) 2008.-89-95.
43. Корнєєва М.О., Вакуленко П.І. Елементи продуктивності триплоїднх гібридів цукрових буряків на чоловічостерильній основі залежно від генетичної структури материнського компоненту // Вісник ХНАУ/Харк.нац.аграр.ун-т/Сер.”Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”.-Х.-2009. № 4.- с.84-90.
44.Корнєєва М.О., Ермантраут Е.Р., Мельник Я.А. Асоційований добір запилювачів- компонентів ЧС гібридів за збором цукру і елементами технологічної якості. Ж. Цукрові буряки,1 6,2009,-с.16-17.
45.Корнєєва М.О., Костенко О.І. Мінливість ступеня ураження фузаріозними гнилями вітчизняних і зарубіжних однонасінних гібридів цукрових буряків залежно від погодно-кліматичних умов та фаз онтогенезу рослин// Збірник наукових праць, випуск 11, К.:Атопол.-2010.- С. 146-143.
46.Власюк В.І., Корнєєва М.О. Рівень продуктивності і асоційованих ознак насінників баг батонасінних запилювачів цукрових буряків веселоподільської селекції. // Збірник наукових праць, випуск 11, К.:Атопол –2010.- С.225-231.
47. Корнєєва М.О. Роль багатонасінних запилювачів цукрових буряків у формуванні гетерозису гібридів на чоловічостерильній основі// Збірник наукових праць, випуск 11, К.:Атопол.- 2010.-С.197-208.
Б) надання наукової та методичної допомоги аспірантам та науковим співробітникам селекційно-дослідних станцій з теорії та практики селекційного процесу створення ЧС гібридів цукрових буряків