Лабораторія молекулярно-генетичних досліджень

Телефон: 

Завідувач лабораторією
Григоренко Наталія Олександрівна, к.т.н., с.н.с.

 

 

У лабораторії проводяться наукові дослідження направлені на вивчення сільськогосподарських рослин на геномному рівні з використанням сучасних молекулярно-генетичних методів. Впроваджуються інноваційні біотехнологічні методи, предметом яких є визначення генетично модифікованих рослин, а також розробка новітніх експрес діагностик для відбору високоадаптованих форм рослин. Розробляються нові методологічні підходи для оцінювання молекулярно-генетичного поліморфізму різних видів культурних рослин.

Наукові співробітники лабораторії:

Провідний науковий співробітник 
Гонтаренко Світлана Миколаївна, кандидат наук, с.н.с.
Е-mail: sectorinvitro@gmail.com

Основні напрямки наукових досліджень

Провідний науковий співробітник 
Стефанюк Володимир Йосипович, кандидат наук, с.н.с.
(044) 249-78-94,  моб. 0677151609,   Е-mail:
  uuuuuuu@ukr.net
Дослідження аспектів інтродукції, поширення та впровадження природних цукрозамінників, зокрема культури стевії

 

  Старший науковий співробітник 
  Чередничок Оксана Іванівна, к.с-г.н., ст.н.с.

 

 

 

   Науковий співробітник
   Баб’яж Анна Іванівна, н.с.

 

 

 

Молодший науковий співробітник Герасименко Ганна Миколаївна
Молодший науковий співробітник Юр'янс Інна Ернестівна
Фахівець  Єндружієвська Любов Павлівна

 

Основні напрямки наукової діяльності лабораторії:

  • Вивчення особливості експресії трансформованих генів, розроблення способів ідентифікації генетичних конструкцій та діагностики трансгенних рослин буряків та інших культур.
  • Вивчення теоретичних основ посухостійкості та способів оцінки рослин цукрових буряків, толерантних до дії посухи, з використанням біотехнологічних методів. Визначення молекулярно-генетичних маркерів для оцінки толерантності селекційних матеріалів цукрових буряків до умов водного дефіциту.
  • Створення нових вихідних селекційних матеріалів з елементами апоміксису у цукрових буряків та розробляння способів акумуляції та стабілізації елементів апозіготії у цукрових буряків.
  • Удосконалення методів дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків. Дослідження селекційно-цінних ознак культури шляхом вивчення алельного стану мікросателітних локусів ліній цукрових буряків селекції ІБКіЦБ.
  • Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму на внутрішньовидовому рівні біоенергетичних культур для диференціації близько родинних об’єктів. Вивчення алельних варіантів МС-локусів при розрахунку генетичних дистанцій видів біоенергетичних культур.
  • Створення бази даних алельних варіантів мікросателітних локусів для ліній цукрових буряків та біоенергетичних культур селекції ІБКіЦБ НААН України.
  • Проведення досліджень сировини цукровмісних культур на предмет технологічної якості для переробляння у харчову продукцію.
  • Розробка технологій комплексного переробляння сорго цукрового з отриманням продуктів харчового та технічного призначення.

Методологія

– молекулярно-біологічні методи: методи виділення та очистки нуклеїнових кислот, методи полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), в тому числі з використанням RAPD- та SSR-аналізу, метод електрофоретичного розділення білків у агарозному гелі;
– розрахунково-порівняльні методи: встановлення генетичних дистанцій, кластеризація, розрахунок розміру алелів, індексу інформативності локусу (РІС), частот алелів та генотипів;
–методи з оцінки та доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами для прискорення та підвищення ефективності селекційного процесу;
– методи комплексного хімічного аналізу цукровмісної сировини.

Практичні рекомендації за результатами досліджень, які пропонуються до широкого використання

1. Для встановлення генетичної близькості диких видів роду Beta L., природних екотипів B. vulgarіs L. та експериментально створених селекційних зразків пропонується використовувати сформовані маркерні системи RAPD-праймерів з високою диференційною здатністю.
2. Для диференціації ліній цукрових буряків та порівняння їх генетичної структури пропонується використовувати аналіз поліморфних МС-локусів, з подальшою оцінкою генетичних дистанцій та проведення кластерного аналізу із залученням створеної бази даних алельних характеристик.
3. На основі аналізу поліморфних мікросателітних локусів рекомендуємоописувати генетичну структуру новостворених оригінальних ліній цукрових буряків вітчизняної селекції з метою захисту авторських прав та підвищення ефективності їх реєстрації.
4. Розроблений метод ідентифікації генетичних конструкцій в трансгенних рослинах цукрових буряків є універсальним і придатний для визначення трансгенних рослин будь-яких сільськогосподарських культур.

Розроблені за участю співробітників лабораторії методичні рекомендації:
2007 рік:

 

Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Петюх Г.П., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Білоус Н.В. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. з допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2007. - 27 стор.
 

 

 

 

 

2008 рік:

 

 

Петюх Г.П., Карачинська Н.В., Парфенюк А.І., Олійник Т.М. Ідентифікація генетичних конструкцій у трансгенних рослинах картоплі. Методичні рекомендації – Київ, Діа: 2008. – 20 стор.

 

 

 

 

 

 

 

Роїк М.В., Чередничок О.І. Методичні рекомендації з оцінки та доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами в селекційному процесі для покращення біологічної якості насіння цукрових буряків. – Київ, Науковий світ: 2008. – 14 стор.

 

 

 

2012 рік:

 

 

Петюх Г. П., Сідєлєва І. А., Контурська О. О., Роїк М. В. Оцінка толерантності рослин цукрових буряків до умов водного дефіциту в культурі in vitro: Методичні рекомендації. – Київ, Науковий світ: 2012. – 13 стор
 

 

 

 

 

Підготовлені співробітниками лабораторії та затверджені Державні стандарти:

2008 рік: Кулік А., Нурмухаммедов А., Роїк М., Шаюк Л. Національний стандарт України. Буряки цукрові. Методи визначення молекулярно-генетичного поліморфізму. ДСТУ 4566:2006. – К.: Держспоживстандарт України. - 2008. – 12 стор

2010 рік:

 

 

Петюх Г. П., Карачинська Н.В., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Роїк М. В.Метод визначення живих змінених організмів у насіннєвому та рослинному матеріалі з використанням полімеразної ланцюгової реакції. ДСТУ 6056:2008. – К.: Держспожив-стандарт України. - 2010. – 22 стор
 

 

 

 

Організовані та проведені співробітниками лабораторії конференції:

2009 рік: Друга міжнародна наукова конференція «Генетично модифіковані (біотехнологічні) рослини: перспективи використання та проблеми біобезпеки», - 6-8 жовтня 2009 року, Київ.

Патенти:
 

 

 

Карачинська Н.В., Петюх Г.П. Спосіб генетичної трансформації для сортів картоплі вітчизняної селекції: Патент на корисну модель № 21370. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 15.03.2007.

 

 

 

Міжнародне стажування:

2006 рік: 

 

 

Петюх Г.П.: участь в міжнародному семінарі ”Holistic Foundations for Assessment and Regulation of Genetic Engineering and Genetically Modified Organisms”, який буде проведений в м.Тромсо, Норвегія (Tromsø, Norway) за організаційною підтримкою Норвезького Інституту Генної Екології (Norwegian Institute of Gene Ecology) з проходженням спеціального методичного курсу.

 

 

 

 

  2015 р.

  Методичні рекомендації з визначення показників технологічної якості сорго цукрового

 

 

 

 

 

Основні публікації.
1. Петюх Г.П., Подоба Ю.В., Подоба Л.В.Визначення стимуляції росту культури діазотрофних бактерій ексудатами проростків ячменю. Методичні рекомендації.- ІАБ УААН. – К.:Логос: 2004. – 13с.
2. Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Петюх Г.П., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Білоус Н.В. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. з допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг» : 2007. – 27с.
3. Баб’яж А., Карачинська Н., Петюх Г., Роїк М., Шаюк Л.. Національний стандарт України. «Буряки. Метод визначення живих змінених організмів в насінному та рослинному матеріалі з використанням полімеразної ланцюгової реакції». ДСТУ 6056: 2008.
4. Подоліч О.В., Ковальчук М.В., Литвиненко Т.Л., Кононученко О.В., Козировська Н.О., Петюх Г.П. Особливості колонізації in vitro рослин картоплі бактерією роду Pseudomonas sp. ІМБГ 163 // Агроекологічний журнал.- 2005.- №2.- с. 61-64
5. Карачинська Н.В. Трансгенні рослини картоплі в системі моніторингових досліджень / Н.В.Карачинська, Г.П. Петюх // Агроекологічний журнал. – 2006. – №4. – с.44–52.
6. Карачинська Н.В., А.І. Парфенюк, О.В. Подоліч, Г.П. Петюх Оцінка деградації ДНК з рослинних решток трансгенних рослин картоплі під впливом целюлозоруйнівних мікроорганізмів дерново-середньопідзолистого ґрунту // Наук. доп. Національного аграрного університету. – 2008. – №3. – 11с.
7. Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Петюх Г.П., Шаюк Л.В., Баб’яж А.І., Білоус Н.В. Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму роду Beta L. з допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Метод. рекомендації. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2007. - 27 с.
8. Роїк М.В., Сиволап Ю.М., Шаюк Л.В. Молекулярно-генетичний поліморфізм Beta vulgaris L. та Beta maritimа L. // V Міжнародна наукова конференція «Геном рослин»: Зб. наук. статей. – Одеса: Інтерпринт, 2008. – С. 119-121.
9. Шаюк Л.В., Роїк М.В., Сиволап Ю.М. Використання молекулярних маркерів для уточнення систематики роду Beta L. // Науковий вісник Національного аграрного університету. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий центр НАУ, 2007. – Т 116.- С. 290-293.