Аспірантура

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН засновано в 1922 році, а в 30-х роках через потребу в кадрах вищої кваліфікації була відкрита аспірантура. 

Зараховані до аспірантури очної (денної) форми навчання на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії в розрізі спеціальностей
 за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) у 2018 році:
 СПИСОК

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про набір до аспірантури на 2018 рік

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України оголошує набір у 2018 р. до аспірантури для здобуття наукового ступеню доктора філософії за галуззю знань 20 – Аграрні науки та продовольство з таких спеціальностей:
201 – Агрономія (спеціалізації: загальне землеробство; агрохімія; селекція; насінництво; рослинництво);
202 – Захист і карантин рослин (спеціалізації: фітопатологія; гербологія; ентомологія).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:
-       коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
-       коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Іногороднім надається гуртожиток.

Вступники подають до відділу аспірантури такі документи:
-       заяву на ім’я директора Інституту;
-       2 фотокартки 3x4;
-       список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
-       медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
-       засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;
-       рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
-       копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
-       довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);
-       міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
-       2 конверти з марками.
Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.
Переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру.

 

Документи приймаються з 23 липня до 23 серпня 2018 року за адресою:
03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25, каб. 223.
Телефон для довідок: (044)275-53-66 – Лосєва Аліна Ігорівна.

E-mail: aspiranturaisb@ukr.net.

Правила прийому до аспірантури
Правила прийому до докторантури

Положення про приймальну комісію

ПОРЯДОК представлення дослідницької пропозиції