Напрями наукової діяльності

 

ОCНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДIЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

 • науково-технологічне забезпечення галузі буряківництва України та підготовка наукових кадрів;
 • розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення високоадаптованого вихідного матеріалу для потреб селекції;
 • створення конкурентоспроможних, високопродуктивних, стійких до комплексу біотичних і абіотичних факторів гібридів цукрових буряків, придатних для інтенсивних технологій виробництва, що забезпечують збір цукру 10-12 т/га;
 • вдосконалення існуючих методів селекції і створення нових вихідних селекційних матеріалів для створення сортів і гібридів цукрових та кормових буряків, цукрового сорго з підвищеними врожайними та якісними властивостями для виробництва біопалива;
 • створення високопродуктивних сортів і гібридів рослин міскантусу (Miscanthus), світчграсу (Panicum), енергетичної верби (Sálix), цукрового сорго (Sorghum) та інших з пониженим вмістом фенольних сполук, зольних елементів, стійких до комплексу біотичних і абіотичних факторів та з високою енергетичною цінністю для вирощування в умовах різних зон України для виробництва твердого біопалива;
 • розробка ресурсо- і енергозберігаючих технологічних процесів та технологій виробництва цукрових буряків та їх насінників, адаптованих до ґрунтово-кліматичних зон бурякосіяння, з метою максимального використання генетичного потенціалу культури та високого коефіцієнта розмноження насіння;
 • розробляння біоадаптивних технологій вирощування цукроносних культур з інтегрованим управлінням фітосанітарним станом агрофітоценозів, оптимальними системами забезпечення елементами живлення, удосконаленим захистом посівів від бур’янів, з метою гарантованого щорічного вирощування необхідної кількості та якості цукроносної біомаси як джерела сировини для виробництва біоетанолу;
 • розробляння теоретичних основ зонального розміщення та адаптивних технологій вирощування фітоенергетичних рослин з інтегрованим управлінням фітосанітарним станом та новими способами захисту посівів від бур’янів;
 • удосконалення технологій підготовки інкрустованого, дражованого і обробленого захисно-стимулюючими речовинами насіння цукрових буряків, доведення його показників якості  до вимог міжнародних стандартів, реалізація базових компонентів ЧС гібридів та фабричного насіння;
 • наукове обґрунтування бурякових сівозмін у нових умовах господарювання та земельних відносин, розробка систем обробітку ґрунту та удобрення з розрахунку на запланований урожай, застосування інтегрованої системи захисту посівів від бур’янів, шкідників та хвороб на основі прогнозування їх появи;
 • створення нових конкурентоспроможних, високопродуктивних сортів та гібридів зернових, зернобобових, круп’яних культур та трав, стевії медової, розробка технологій їх механізованого вирощування та насінництва, реалізація насіння високих репродукцій та розсади стевії;
 • визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт, розроблення нормативних документів, правова охорона інтелектуальної власності;
 • обґрунтування організаційно-економічної моделі оптимального функціонування буряко-цукрового підкомплексу АПК України за ринкових умов, розробка проектів короткострокових і довгострокових програм його розвитку та удосконалення цінового механізму;
 • наукове забезпечення та впровадження інноваційних розробок в агропромислове виробництво.

 

Українська