Напрями наукової діяльності

 

ПРIОРИТЕТНI НАПРЯМИ НАУКОВОI ДIЯЛЬНОСТI:

  • науково-технологічне забезпечення галузей буряківництва та біоенергетики України і підготовка наукових кадрів;
  • розробка генетичних, біотехнологічних та фізіолого-біохімічних методів створення  високоадаптованих вихідних матеріалів для потреб селекції цукрових і кормових буряків, озимої пшениці, проса, гороху, вівса, озимого жита, стевії, багаторічних трав, міскантусу, світчграсу, енергетичної верби та ін. культур;
  • створення конкурентоспроможних, високопродуктивних, стійких до комплексу біотичних і абіотичних факторів гібридів та сортів цих культур, придатних для сучасних технологій виробництва;
  • розробляння біоадаптивних технологій для сталого вирощування біоенергетичних культур з інтегрованим управлінням фітосанітарним станом агрофітоценозів, оптимальними системами забезпечення елементами живлення, удосконаленим захистом плантацій від бур’янів, шкідників та хвороб з метою гарантованого щорічного вирощування необхідної кількості  біомаси як джерела сировини для виробництва біогазу, біоетанолу та твердих видів палива;
  • наукове обґрунтування зерно-бурякових сівозмін у нових умовах господарювання та земельних відносин;
  • обґрунтування організаційно-економічної Моделі оптимального функціонування бурякоцукровогопідкомплексу АПК та Програми розвитку біоспрямованої економіки України за ринкових умов;
  • наукове обґрунтування зонального розміщення нових багаторічних біоенергетичних культур на малопродуктивних землях із урахуванням особливостей агроекосистеми;
  • наукове забезпечення впровадження інноваційних розробок в агропромислове виробництво, визначення патентоспроможності та науково-технічного рівня науково-дослідних робіт, розробка нормативних документів, правова охорона інтелектуальної власності.