Лабораторія фітопатології і ентомології

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторії
Саблук Василь Трохимович, доктор с.-г. наук, професор

 

 

Співробітники лабораторії:

Грищенко Ольга Миколаївна, зав. лабораторії, кандидат с.-г. наук, п.н.с
e-mail: 
Olgagrishenko61@gmail.com      
Запольська Наталія Миколаївна, кандидат с.-г. наук, п.н.с 
Калатур Катерина Анатолівна, кандидат с.-г. наук, п.н.с 
Шендрик Катерина Миколаївна, кандидат біолог. наук, доцент, ст.н.с. 

 

Напрями наукової діяльності:

Встановлення впливу агротехнічних, хімічних та екологічних факторів на розвиток хвороб цукрових, кормових буряків та видовий склад їх збудників за сучасних умов господарювання. Визначення ураженості іноземних та вітчизняних гібридів цукрових буряків хворобами листкового апарату і коренеплодів за зміни кліматичних умов і ґрунтових мікоценозів. Визначення складу ґрунтової біоти (патогенної і токсиноутворюючої) та зараженості ними ґрунтів у різних регіонах бурякосіяння; встановлення динаміки накопичення збудників хвороб кореневої системи у польових сівозмінах. Визначення паразитичних властивостей ґрунтової мікобіоти та встановлення їх впливу на фунгістатичні властивості ґрунту. Розроблення рекомендацій щодо обмеження  ураженості кореневої системи та листкового апарату рослин збудниками хвороб.

Встановлення впливу агроекологічних факторів на розвиток шкідників і розробляння наукових основ управління фітосанітарним станом бурякового поля. Вивчення особливостей формування агробіоценозів у ланках бурякових сівозмін при сучасних системах інтегрованого захисту цукрових буряків від фітофагів залежно від попередників та передпопередника цукрових буряків, способів основного обробітку ґрунту та систем живлення рослин. Визначення впливу оптимізації пестицидного навантаження інтегрованого захисту цукрових буряків у різних зонах бурякосіяння на шкідливу і корисну ентомофауну. Встановлення ефективності нових пестицидів  проти шкідників цукрових буряків та інших сільськогосподарських культур і розробляння рекомендацій з технології їх застосування.

Визначення ураженості посівів цукрових буряків буряковою нематодою і розробляння рекомендацій щодо захисту культури від даного паразита.

На основі сучасних методів моніторингу та контролю шкідливих організмів розробляння наукових основ інтегрованого управління фітосанітарним станом біоенергетичних рослин для виробництва біопалива.

Теоретичне обґрунтування методологічних принципів оцінки факторів формування видового складу шкідливих комах біоенергетичних культур та контроль їх чисельності в різних ґрунтово-кліматичних зонах.

 

Основні розробки за останні роки:

-     Розробити елементи біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, що забезпечать попередження масового розмноження фітофагів (2013 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-     Удосконалити заходи контролю чисельності буряковий довгоносиків у посівах цукрових буряків за використання нових інсектицидів та їх композицій (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-     Розробити наукові основи інтегрованого управління фітосанітарним станом біоенергетичних рослин для виробництва біопалива на основі сучасних методів моніторингу та контролю шкідливих організмів (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-     Особливості розвитку бурякового довгоносика-стеблоїда (Lixussubtilis Sturm.) у посівах цукрових буряків та контроль його чисельності (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-     Формування фітопатогенних комплексів збудників хвороб кореневої системи цукрових буряків під впливом агроекологічних умов та розробити заходи з обмеження ураженості ними рослин (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-     Патент України на корисну модель №103693. Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Ворожко С.П., Педос В.П.; Смірних В.М., Суслик Л.О.; заявник і патентновласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. -№U201506339; заявл. 26.06.2015;  опубл. 25.12.2015 Бюл.№24.
-     Патент України на корисну модель №103697. Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Ворожко С.П., Педос В.П.; Смірних В.М., Суслик Л.О.; заявник і патентновласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. -№U201506343; заявл. 26.06.2015; опубл. 25.12.2015 Бюл.№24.
-     Саблук В.Т. Контроль чисельності бурякових довгоносиків у посівах цукрових буряків (рекомендації) / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко, В.П. Педос, В.М. Смірних, Л.О. Суслик, С.П. Ворожко // -К., ІБКіЦБ, 2015. – 22 с.
-     Саблук В.Т. Захист біоенергетичних культур від шкідливих організмів (рекомендації) / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко, В.П. Педос, В.М. Смірних, Л.О. Суслик, С.П. Ворожко // -К., ІБКіЦБ, 2015. -21 с.
-     Саблук В.Т. Захист посівів цукрових буряків від бурякового довгоносика-стеблоїда Lixus subtilis Sturm. (науково-практичні рекомендації) / В.Т. Саблук, О.Ю. Половинчук, В.М. Смірних // -К., ІБКіЦБ, 2015. -20 с.

Публікації:

1.     Саблук В.Т. Зміни у технології захисту цукрових буряків від шкідників / В.Т. Саблук // Цукрові буряки. – № 5. – 2009. – С. 4-7.
2.     Грищенко О.М. Поширення та шкідливість бурякових довгоносиків / О.М. Грищенко // Цукрові буряки. – 2010. – № 4. – С. 15-17.
3.     Саблук В.Т. Захист сходів цукрових буряків від шкідників / В.Т. Саблук, В.А. Доронін, О.М. Грищенко, В.П. Педос, В.М. Смірних, Л.О. Суслик, Ю.А. Кравченко, Ю.В. Панченко, С.П. Ворожко, В.В. Доронін, В.С. Шапран, О.В. Білецький, В.М. Лагерь // Цукрові буряки. - 2015. - №3(105). - С. 6-8.
4.     Визначник шкідників і хвороб цукрових буряків / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко, Н.М. Запольська, К.М. Шендрик // «Юнівест Медіа», -2015. - 50 с.
5.    Обработка семян сахарной свеклы инсектицидами фирмы «Сингента» - экологически безопасный и эффективный способ защиты всходов от вредителей / [В.Т. Саблук, В.А. Доронин, О.Н. Грищенко, В.В. Доронин, Н.Н. Запольськая, В.В. Полищук, А.В. Белицкий, В.Н. Лагерь]. - К.: 2015., «Сингента». - 176 с.: ил.
6.     Саблук В.Т. Сучасні інсектициди для обробки насіння цукрових буряків проти бурякових довгоносиків / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко, С.П. Ворожко // Зб. наукових праць. - Вип. 21. - К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2014. - С. 195-199).
7.     Саблук В.Т. Контроль чисельності личинок хрущів у посадках енергетичної верби та міскантусу гігантського / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко, Т.Р. Стефановська // Біоенергетика. -2014. -№ 2, -С. С.31-32.
8.     Саблук В.Т. Гнилі цукрових буряків / В.Т Саблук, Н.М. Запольська, К.М. Шендрик // «Farmer - партнер сучасного фермера.  – 2014. -№3 (59). - С. 76-77.
9.     Саблук В.Т. Эффективность защиты всходов сахарной свеклы от вредителей / В.Т. Саблук, О.Н. Грищенко, В.А. Доронин. // Сахарная свекла. - 2014. - №4, - С. 36-38.
10.    Саблук В.Т. Моніторинг заселеності бурякових сівозмін шкідниками та прогноз їх шкідливості у новому сезоні / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко // Цукрові буряки. -2016. -№2(110). –С. 18-21.
11.   Запольська Н.М. Розвиток хвороб цукрових буряків у 2015 р. та прогноз їх появи у 2016 році // Н.М. Запольська, К.М. Шендрик / Цукрові буряки. -2016. -№2(110). –С. 22.
12.   Саблук В.Т. Моніторинг фітосанітарного стану агроценозів цукрових буряків / В.Т. Саблук, О.М. Грищенко, Н.М. Запольська, К.М. Шендрик // Агроном. №1(51). -2016. –С. 172-178.
13.   Запольська Н.М. Хвороби листя буряків / Н.М. Запольська, К.М. Шендрик // Фермер. -2016. - №8 (80). -С.104-105.
14.   Саблук В.Т. Свекловичная нематода // В.Т. Саблук, А.Г. Бабич / Сахарная свекла. – 2016. - №2. -С.13-15.
15.   Саблук В.Т. Бурякова нематода / В.Т. Саблук, А.Г. Бабич // Монографія. – К., 2016. - НУБіП. – 507 с.

Послуги:

  • Надання рекомендацій насіннєвим заводам щодо обробки насіння цукрових буряків композиціями захисно-стимулюючих речовин і бурякосійним господарствам щодо контролю посівів цукрових буряків від шкідників та хвороб;
  • Надання консультацій з оцінки характеру пошкодженості посівів цукрових буряків ґрунтовими та наземними шкідниками, ураженості коренеплодів культури гнилями та хвороб листкового апарату та контролю від комплексу фітофагів і патогенів у сівозмінах, які включають систему агротехнічних і хімічних засобів;
  • Експертна оцінка ефективності застосування інсектицидів проти шкідників і фунгіцидів проти хвороб цукрових буряків та інших с.-г. культур;
  • Встановлення причин масового накопичення шкідливої ентомофауни, паразитичних нематод та інокулюму збудників хвороб у полях бурякової сівозміни і надання рекомендацій щодо контролювання цих небезпечних явищ і уникнення негативного їх впливу на рослини цукрових буряків та інших с.-г. культур;
  • Проведення аналізів з визначення ураженості рослин хворобами кореневої системи і листкового апарату, кореневої системи паразитичними нематодами;
  • Проведення аналізів ґрунту щодо зараженості його збудниками хвороб  та паразитичними нематодами.

Послуги надаються на договірній основі.

Звертатись за адресою: 03141, Київ-141, вул. Клінічна, 25, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Відділ фітопатології і ентомології