Аспірантура

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН засновано в 1922 році, а в 30-х роках через потребу в кадрах вищої кваліфікації була відкрита аспірантура. 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
про набір до аспірантури  та докторантури на 2021 рік

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України оголошує набір у 2021 р. до аспірантури для здобуття наукового ступеню доктора філософії за галуззю знань 20 – Аграрні науки та продовольство з таких спеціальностей:
201 – Агрономія (спеціалізації: загальне землеробство; агрохімія; селекція; насінництво; рослинництво);
202 – Захист і карантин рослин (спеціалізації: фітопатологія; гербологія; ентомологія).
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за рахунок:
-       коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);
-       коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).
Іногороднім надається гуртожиток.

В інституті діє докторантура.
Підготовка наукових кадрів ведеться як за рахунок державного бюджету, за державним замовленням, так і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

Телефон для довідок: (044)275-53-66
зав. аспірантурою Зацерковна Наталія Сергіївна, к.с.-г.н.
E-mail:
aspiranturaisb@ukr.net.