ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №2 (12) 2018 РОКУ

                                      ЗМІСТ

Ягольник О. О. Енергетичним фермам в Україні – бути!
Yaholnyk O.O. Energy farms in ukraine shall be found

Бондар В. С., Гументик М. Я., Фурса А. В. Пріоритети розвитку біоенергетики в Україні
Bondar V.S., Humentyk M.Ya., Fursa A.V. Priorities of the bioenergy development in Ukraine

Бунецький В. А., Ганженко О. М., Роїк М. В. Біочар – висококалорійне паливо та запорука великої врожайності!
Bunetskyi V.A., Hanzhenko O.M., Roik M.V. Biochar: high-calorific fuel and a source of high yield

Макух Я. П. Ефективні способи захисту посадок верби енергетичної від бур’янів
Makukh Ya.P. Effective weed protection for willow plantations

Гелетуха Г. Г., Олійник Є. М. Як система електронної торгівлі біопаливом забезпечить якість біопалива в Україні
Heletkha H.H., Oliinyk Ye.M. How the system of electronic tenders will ensure the quality of biofuel in Ukraine

Лис Н. М., Фучило Я. Д., Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. Вплив густоти і внесення мінеральних добрив на ріст і продуктивність плантацій енергетичної верби в умовах Прикарпаття
Lys N. M., Fuchylo Ya. D., Tkachuk N. L., Ivaniuk R. S. Influence of plant density and application of mineral fertilizers on the growth and productivity of energy willow plantations in Carpathian region

Трибой О. В. Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски біомаси miscanthus x giganteus в Україні
Tryboi O.V. Evaluation of the life cycle of thermal energy production from chips of miscanthus x giganteus in Ukraine

Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Доронін В. В. Формування садивного матеріалу міскантусу в другому році вегетації залежно від елементів технології його вирощування
Doronin V.A., Kravchenko Yu.A., Dryha V.V., Doronin V.V. Miscanthus planting material formation in the second year of vegetation depending on the cultivation technology

Грабовський М. Б. Продуктивність сумісних посівів сорго цукрового й кукурудзи та вихід біогазу залежно від густоти стояння рослин і ширини міжрядь
Hrabovskyі М. Productivity of mixed crops of sweet sorghum and corn and biogas yield as affected by plant density and inter-row spacing

Браверман В. Я. Про заміщення вугілля в твердопаливних котельнях бюджетної сфери
Braverman V.Ya. On the replacement of coal in solid fuel combustors in state-financed boiler-houses

«ЗОЛОТИЙ МІСКАНТУС AWARDS-2018» визначив переможців
GOLDEN MISCANTHUS AWARDS-2018 specifies the winners

Шлях до міжнародної наукометричної системи SCOPUS
ON THE WAY TO SCOPUS

Бунецький В. А. Тверде біопаливо : необхідність галузевих рішень
Bunetskyi V.A. Solid biofuel: industry solutions are necessary