ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №2 (18) 2021 РОКУ

Зміст

Сайт журналу: http://be.bio.gov.ua

Про проект «ЗЕЛЕНА КРАЇНА» (Звернення науковців Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН до Президента України та профільних міністерств щодо залісення території України)
About the Green Country project (Appeal of scientists of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet NAAS to the President of Ukraine and relevant ministries on afforestation of the territory of Ukraine)

Роїк М.В., Ковальчук Н.С., Зінченко О.А., Гументик М.Я., Гончарук Г.С. Перспективи й методи поліплоїдної селекції нових високопродуктивних клонів міскантусів у природно-кліматичних умовах України
Roik M.V., Kovalchuk N.S., Zinchenko O.A., Humentyk M.Ya., Honcharuk H.S. Prospects and methods of polyploid selection of new high-yielding miscanthus clones in the natural climatic conditions of Ukraine.

Роїк М.В., Сінченко В.М., Нурмухаммедов А.К., Ганженко О.М., Гументик М.Я. Застосування біоенергетичних культур для виробництва біопластику
Roik M.V., Sinchenko V.M., Nurmuhammedov A.K., Hanzhenko O.M., Humentyk M.Ya. Application of bioenergy cultures for bioplastic production

Дрига В.В., Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. Сортування насіння проса прутоподібного за аеродинамічними властивостями як спосіб підвищення його якості
Dryha V.V., Doronin V.А., Kravchenko Yu.А., Doronin V.V. Separation of switchgrass seeds by aerodynamic properties as a way of quality improvement

Іваніна В.В., Сипко А.О., Стрілець О.П., Зацерковна Н.С., Сінчук Г.А., Іванова О.Г., Коритник Р.М., Копчук К.М. Вплив доз добрив на біоенергетичну продуктивність сорго цукрового
Ivanina V.V., Sypko A.O., Strilets O.P., Zatserkovna N.S., Sinchuk G.A., Ivanova O.G., Korytnyk R.M., Kopchuk K.M. Effect of fertilizer doses on bioenergy productivity of sugar sorghum

Вокальчук Б.М., Фучило Я.Д. Вплив азотних добрив на продуктивність енергетичної біомаси верби прутовидної
Vokalchuk B.M., Fuchilo Ya.D. The influence of nitrogen fertilizers on the productivity of energy biomass of willow

Фучило Я.Д., Іванюк І.Д., Макух Я.П., Юхновський В.Ю., Ременюк С.О., Кусік В.М. Перспективи використання сосни звичайної в агролісівництві на сільськогосподарських угіддях Полісся України
Fuchylo Ya.D., Ivaniuk I.D., Makukh Ya.P., Yukhnovskyi V.Yu., Remeniuk S.O., Kusik V.M. Prospects of using pine in agriculture on agricultural land in Polissia of Ukraine

Ягольник О.О., Ягольник О.Г. Роль журналу «Цукрові буряки» в популяризації сільськогосподарських «енергетичних» культур і технологій їх переробляння на біопаливо (1997 – 2018 рр.)
Yaholnyk O.O., Yaholnyk O.H. The role of the «Sugar Beet» magazine in popularization of agricultural energy crops and technologies of their processing for biofuel (1997–2018)