Спеціалізована контрольно-насіннєва аналітико-технологічна лабораторія

Ел. пошта: 

Завідуюча лабораторії:
Бойко Ірина Ігорівна, к.. с.-г. н., с.н.с.

 

В задачу лабораторії входить:
Дослідження якості насіння цукрових, кормових, столових буряків, а також зернових, зернобобових, олійних культур:

- енергії проростання;
- одноростковості;
- однонасінності;
- схожості;
- вологості;
- доброякісності;
- чистоти;
- вирівняності;
- маси 1000шт;
- кількість насінин в 1кг;
- маса посівної одиниці;
- заселеність шкідниками;
- засміченість насінням бур’янів;
- засміченість важковідокремлюваним насінням інших культур;
- фракційний склад насіння.

Дослідження грунту:

- визначення гумусу;
- визначення мінерального та легкогідролізованого азоту;
- визначення мінеральних форм азоту (нітратного,амонійного);
- визначення рухомих форм фосфору та калію;
- визначення рH,обмінної та гідролітичної кислотності;
- визначення суми увібраних основ;
- визначення вологості.

Дослідження показників технологічної якості  продукції рослинного походження:

- визначення вмісту цукру;
- визначення вмісту вмісту сухої речовини;
- визначення вмісту NPK;
- визначення зольних елементів;
-визначення вмісту целюлози (клітковини);
-визначення вмісту целюлози (клітковини);
-визначення вмісту целюлози (клітковини);
-визначення вмісту геміцелюлози;
-визначення вмісту лігніну;
-визначення вмісту пігментів

Дослідження якості води:

- визначення вмісту заліза;
- визначення вмісту хлоридів;
- визначення вмісту нітратів та нітритів;
- визначення вмісту сульфатів;
- визначення рH;
- визначення вмісту аміаку та інших показників.

 

Наукова продукція:

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ
1. Доронін В.А. Якість заготовлюваного та каліброваного насіння різних біологічних форм цукрових буряків / В.А. Доронін, М.В.Бусол, І.І.Бойко // Цукрові буряки. – 2010. - № 1. – С. 6-7.
2. Бойко І.І. Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від технологічних фракцій насіння / І.І.Бойко // Цукрові буряки. – 2012. - № 1. – С.18-19.
3. Бойко І.І. Технологічні якості цукрових буряків залежно від різноякісності насіння / І.І.Бойко // Цукрові буряки. – 2012. - № 4. – С.20-21.
4. Бойко І.І. Вплив розміру насіння на урожайність цукрових буряків / І.І.Бойко, В.А. Доронін // Цукрові буряки. – 2012. - №6. – С.20-21.
5. Бойко І.І. Залежність урожайності цукрових буряків від розміру насіння / І.І.Бойко, В.А. Доронін // Цукрові буряки. - 2012.- №6(90).-С.11-12.
6. Бойко І.І. Якість насіння цукрових буряків залежно від умов його пророщування / І.І.Бойко // Збірник наукових праць.[ Теорія і практика технологій вирощування та оздоровлення насіння і садивного матеріалу, конкурентоздатних в умовах європейського ринку], за загальною ред.. академіка НААН України М.В.Роїка, член-кореспондента НААН України М.М.Макрушина, К.: ВД «Аріал», 2012 р. – С. 136-139.
7. Ковальчук В.П. Багатство цукрових заводів / В.П.Ковальчук, І.І.Бойко // Цукор України, 2012.- №9 (81).-С.11.
8. Ковальчук В.П. Біологічний потенціал продуктивності вітчизняних гібридів цукрових буряків / В.П. Ковальчук, О.І.Костенко, Н.О.Григоренко, І.І.Бойко, І.Р.Фуніна, Н.О.Кононюк // Цукор України, 2012.-№5 (77).-С.31-33.
9. Доронин  В.А. Влияние размеров семян на их продуктивные свойства / В.А. Доронин, И.И. Бойко, В.В. Полищук // Сахарная свекла.- 2013.-№1.-С.14-16.
10. Ненька М.М. Прояв врожайності простих стерильних гібридів цукрових буряків залежно від генотипу і площі живлення //М.М.Ненька, М.О.Корнєєва, І.І.Бойко, Л.С.Андрєєва, Л.А.Кротюк // Збірник наукових праць уманського національного університету садівництва.-2013.-Вип. 82.-С.1-65
11. Ковальчук В.П. Продуктивність і технологічні якості вітчизняних гібридів цукрових буряків – на рівні світових зразків / Ковальчук В.П., Бойко І.І., Кононюк Н.О., Фуніна І.Р. //Цукрові буряки.-2014.-№5(101).-С.5-6.
 12. Ковальчук В.П. Біологічний потенціал продуктивності вітчизняних гібридів цукрових буряків / В.П. Ковальчук, О.І.Костенко, Н.О.Григоренко, І.І.Бойко, І.Р.Фуніна, Н.О.Кононюк // Цукор України, 2012.-№5 (77).-С.31-33.
14.Курило В.Л. Продуктивність сорго цукрового залежно від сортових особливостей  та різної густоти стояння рослин / В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук, І.Р. Фуніна // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин.-2013.-№3(20).-С.8-13.
15. Ганженко О.М. Вплив сортових особливостей та мінерального живлення на урожайність і вуглеводний склад цукрового сорго / О.М.Ганженко, Н.О.Григоренко, О.Б.Хіврич, О.О.Марчук, Л.А.Герасименко // Цукрові буряки. – К. – 2011. – №5 (83). – С.14-15.
16. Курило В.Л. Цукрове сорго – перспективна сировина для комплексного використання / В.Л.Курило, Н.О.Григоренко, О.О.Марчук // Зб. наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива. – К. – 2011. – Вип.12. – С.130-134.
17. Курило В.Л. Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від рівня удобрення / В.Л. Курило, В.П. Ковальчук, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук // Цукрові буряки. – К. – 2012. – №5 (89). – С.11-13.
18. Курило В.Л. Залежність фотосинтетичної здатності рослин сорго цукрового (Sorghum saccharatum Pers.) від його сортових особливостей та норм мінерального живлення/ В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – К. – 2012. – №2 (16). – С.38-41.
19. Курило В.Л. Вплив сортових особливостей та норм внесених добрив на фенологічні показники та продуктивність рослин сорго цукрового / В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук // Цукрові буряки. – К. – 2013. – №4 (94). – С.13-14.
20. Марчук О.О. Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від різних методів боротьби з бур’янами на удобреному фоні / О.О.Марчук // Зб. наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур – К. – 2013. – Вип.17. (том I) – С.201-205.
21. Курило В.Л. Урожайність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування / В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук // Зб. наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків – К. – 2013. – Вип.18. – С.60-65.
22. Курило В.Л. Продуктивність сорго цукрового (Sorghum saccharatum  (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння  рослин / В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук , І.Р. Фуніна // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – К. – 2013. – №3 (20). – С.8-12.
23. Курило В.Л. Вміст та співвідношення пластидних зелених пігментів у листках рослин сорго цукрового залежно від впливу елементів живлення та гербіцидів / В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук // Зб. наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків – К. – 2014. – Вип.22. – С.71-73.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЙ
1. Бойко І.І. Якість дражованого насіння цукрового буряку залежно від умов пророщування /І.І. Бойко: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів [Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур], (смт. Чабани, 25–27 листопада 2009 р.); ред. кол. В. Ф. Сайко [та ін.]. – К. : ВД ЕКМО, 2009. – С. 59-60.
2. Бойко І.І. Продуктивність гібридів різних біологічних форм цукрових буряків залежно від розміру висіяного насіння / І.І. Бойко: матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених (Умань, 10–11 березня 2011 р.); ред. кол. А. Ф. Головчук [та ін.]. – Умань: УНУС, 2011. – Ч. 1 : Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки. – частина 1. - С. 14-15
4. Курило В.Л. Цукрове сорго – перспективна сировина для комплексного використання / В.Л. Курило, Н.О. Григоренко, О.О. Марчук // Перша міжнародній науково-практичній конференції «Біоенергетика: вирощування біоенергетичних культур, виробництво та використання біопалива»: перша міжнародна наук.- практ. конференція, 25–26 жовтня 2011 р. − Київ
5. Марчук О.О. Урожайність біомаси різних сортів та гібридів сорго цукрового при спільному використанні добрив та гербіцидів / О.О. Марчук // «Підвищення ефективності ресурсозберігаючих технологій на зернопереробних підприємствах»: всеукраїнська наук. конференція, 24-25 жовтня 2013 р.: тези доп. – Умань, 2013. – С.56-57.
6. Марчук О.О. Продуктивність сортів та гібридів сорго цукрового залежно від різних методів боротьби з бур’янами на удобреному фоні / О.О. Марчук // «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур»: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених, 25 квітня 2013 р. − Київ
7. Марчук О.О. Біометричні показники сортів та гібридів сорго цукрового залежно від фону мінерального живлення / О.О. Марчук // Аграрна наука – виробництву «Новітні технології в рослинництві»: держ. наук.-практ. конф., 7-8 листопада 2013 р.: тези доп. – Біла Церква, 2013. – С.56-57.
8. Марчук О.О. Продуктивність рослин сорго цукрового залежно від методів боротьби з бур׳янами / О.О. Марчук // Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті «Новітні технології в рослинництві»: міжнародна. наук.-практ. конф., 15-16 травня 2014 р.: тези доп. – Біла Церква, 2014. – С.16-17.

ПАТЕНТИ
1. Патент 79412 Україна, МПК (2013), А01С5/00, А01С7/00. Спосіб вирощування сорго цукрового / Герасименко Л.А., Курило В.Л., Ганженко О.М., Григоренко Н.О., Марчук О.О. – № u 2012 11793; заявл. 12.10.2012; опубл. 25.04.2013, Бюл. №8.
2. Патент 91515 Україна, МПК (2014), А01В79/02, Спосіб підготовки ґрунту для сівби насіння сорго цукрового / Курило В.Л., Марчук О.О. – № u 2014 00395; заявл. 17.01.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл. №13.
3. Патент 91516 Україна, МПК (2014), А01В79/02, Спосіб догляду за посівами сорго цукрового / Марчук О.О., Курило В.Л., Ковальчук В.П., Григоренко Н.О., Герасименко Л.А. – № u 2014 00396; заявл. 17.01.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл. №13.