Сектор селекції, біотехнології зернових і нішевих культур та генетичних ресурсів

Ел. пошта: 

 

Завідувач сектору: 
Чернуський Вадим Вікторович, кандидат с.-г.. наук, с. н. с.

Співробітники:

Громовий Сергій Михайлович – к.с.-г.н.
Волошин Павло Юрійович – провідний фахівець
Проценко Зоя Петрівна – фахівець 

 

Основні напрямки наукових досліджень у 2021-2025рр.

ПНД 13 «Зернові, круп’яні, зернобобові культури»
13.00.01.04.Ф Розроблення екологічно орієнтованої моделі селекції в умовах зміни клімату шляхом визначення успадкування господарсько-цінних ознак при гібридизації вихідного матеріалу гороху посівного з різним проявом елементів урожайності № ДР 0121U108001 - Керівник завдання: Чернуський В. В.

ПНД 27 («Буряки цукрові та інші нішеві культури»)
27.00.01.03.Ф. Парадигма інноваційної «смарт» селекції нішевих культур на синергетичну оптимізацію геному і епігеному в умовах кардинальних змін клімату. №ДР 0121U107509 - Керівник завдання: Роїк М.В, доктор с.-г. наук, професор, академик НААНУ; відповідальний виконавець: Чернуський В. В.

ПНД 17 (Генетичні ресурси рослин) «Формування та використаня банку генетичних ресурсів рослин»
17.01.01.17.Ф. Колекції генетичних ресурсів біоенергетичних рослин, як джерела та донори господарсько-цінних ознак.
Шифр і назва науково-дослідної роботи (завдання другого рівня) відповідно до структури ПНД НААН на 2021-2025 рр. №ДР 0121U107995 - Керівник завдання: C.Д. Орлов; відповідальний виконавець: Бровко С.М.

ПНД 25  «Кормовиробництво»
25.01.03.02 Ф. Дослідження закономірностей успадкування господарсько-цінних ознак при створенні вихідного матеріалу горошку посівного (ярого) для умов Лісостепу № ДР 0121U108094 - Керівник завдання: C.Д. Орлов  

ПНД 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури»
27.00.01.13 Ф Подолання геномної несумісності при створенні вихідних тетраплоїдних форм вівса посівного №ДР 0121U107818 - Керівник завдання: C.Д. Орлов  

Основні наукові розробки

Науково – методичні рекомендації

 • Роїк М. В., Чернуський В. В. Методологія використання інноваційних цифрових технологій у селекції рослин. Теорія і Практика: науково-методичні рекомендації. Київ: Аграрна наука, 2021. 60 с.       ISBN 978-966-540-510-8
  Розглянуто класичну методику дослідної справи, яка застосовує формування схеми наукового експерименту за принципом «однієї відмінності», зокрема передбачає виявлення в системі дисперсійного аналізу тільки генотипної (адитивної) частки мінливості у фенотипі, що призводить до втрати значної інформації з епігенотипного (мультиплікативного) впливу на розвиток фенотипу в системі взаємодія «генотип–середовище» (ВГС). Запропоновано сучасну інноваційну науково-методичну технологію ведення селекційної справи на платформі багатовимірного багатофакторного математично-статистичного аналізу, яка включає в себе декілька елементів: методику аналізу матричної інформації цифрової фотографії з послідуючим переформатуванням її у аналітичні статистичні матриці; базу даних онтогенетичних параметричних станів рослин селекційних зразків залежно від амплітуди впливу абіотичних факторів зовнішнього середовища; фазово-параметричні портрети даних систем з виділеними басейнами тяжіння (атракторами), які відповідають синергетичним станам оптимальної взаємодії компонентних ознак зразків при формуванні комплексної на сумісні продуктивно-адаптивні властивості. Що є, власне, предметом добору, ідентифікації та диференціації цінних генотипів у селекції на базі багатофакторних багатовимірних технологій.
  Розраховано на селекціонерів та  науковців для застосування у селекційній практиці як платформу сучасних ІТ-технологій.
 • Роїк М. В., Орлов С. Д., Нечипоренко Л.П., Ворожко С. П., Кулік Ю.Ф. Свідоцтво на сорт рослин овес голозерний Діоскурій № 170917. 2017.
 • Роїк М. В., Орлов С. Д., Нечипоренко Л.П., Ворожко С. П., Кулік Ю.Ф. Свідоцтво на сорт рослин овес посівний Денка №180584, 2018 .
 • Роїк М. В., Калюжна Е.А., Орлов С. Д., Українець В. В. Свідоцтво на сорт рослин гороху Алекс Ул. № 181007 від 04.12.2018.
 • Роїк М. В., Калюжна Е.А., Орлов С. Д., Українець В. В. Свідоцтво на сорт рослин гороху Улюбленець. № 181010 від 04.12.2018.
 • Роїк М. В., Калюжна Е.А., Орлов С. Д., Українець В. В. Патент на сорт рослин гороху Юлій  № 210586 від 10.03.2021.  
 • Роїк М. В., Кононюк Н. О., Калюжна Е.А., Орлов С. Д., Бровко С. М. Свідоцтво на сорт рослин квасоля зернова Білосніжка. № 180716 від 22.02.2019 р
 • Роїк М. В., Кононюк Н. О., Калюжна Е.А., Орлов С. Д., Бровко С.М. Свідоцтво на сорт рослин квасоля зернова Онікс. № 200228 від 04.03.2020 р. 
 • Роїк М. В., Вареник М. П., Кононюк Н. О., Бровко С. М., Скляренко А. В., Орлов С. Д., Фурман В. А. Свідоцтво на сорт рослин «Антоніна» сочевиця харчова № 180646. 2018 р
 • Орлов С.Д., Гагін А.О., Синьогуб С. В. Успадкування господарсько-цінних ознак за гібридизації потомств вики ярої. Корми і кормовиробництво. 2018. Вип 86 С 39-43
 • Орлов С. Д., Дубчак О. В., Кротюк Л.А.   Добір батьківських компонентів для створення гібридів кормово-цукрового напряму Ж. Цукрові буряки  2016 - № 3  С 4-7.
 • Орлов С. Д., Гончарук Г. С., Бровко С. М.Селекційна оцінка морфологічних, фізіологічних ознак (Panicum virgatum L.) проса прутоподібного для створення сортів. Ж Біоенергетика №2. 2016. С. 7-12
 • Орлов С. Д.,Дубчак О. В. Генетичний потенціал ЦЧС ліній цукрових буряків Ж. Цукрові буряки  2017. - №1. - С. 6-8.
 • Орлов С.Д., Бровко С.М., Кулік О.Г. Формування колекції зразків генофонду буряків та їх використання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ», присвячені ювілейним датам від дня народження видатних вчених-рослинників: 130-річчю від дня народження доктора біол. наук, професора Льва Миколайовича Делоне;120-річчю від дня народження кандидата с.-г. наук Софії Михайлівни Фріденталь 1-2 липня 2021 року Харків 2021 р

Перелік наукових праць в міжнародних наукометричних базахScopus (ASJK) і WebofScience (WoS)

 • Nazarenko M., Mykolenko S., Chernysky V.  Modern Ukrainian winter wheat varieties grain productivity at ecological exam/ Agriculture and Forestry.-2019/ Vol.65, №1/ P.127-136/Режимдоступа до статті:               DOI: 10.17707/AgricultForest.65.1.13 WebofScience (2019)
 • Gumentvk M.Ya.. Chernysky V V., Gumentyk V.M., Kharytonov M.M. (2020) Technology for two switchgrass morphotypes growing in the conditions of Ukraine’s forest steppe zone. INMATEH-Agricultural Engineering. Vol.61.№2. P. 71-76. (Scopus & Web of Sciences).      DOI: https://doi.oru/10.35633/inmateh

Монографії:

 • Чернуський В.В. Методологія синергетичних продуктивно-адаптивних алгоритмів добору в системі селекції традиційних культур Полісся: монографія. Київ: Аграрна наука, 2020. 200 с.   ISBN 978-966-540-498-9

Наукові публікації:

 • Орлов С. Д., Нечепоренко Л. П Створення вихідних матеріалів вівса ярого з новими ознаками. Зб. наук. праць Ін-т. біоенергет. культур і цукр. буряків Нац. акад. аграрн. наук України. К.: 2016., - Вип. 24. – С.60-66.
 • Нечипоренко Л.П., Орлов С.Д. .Адаптивна здатність ліній вівса ярого для створення нових сортів. «Сучасні технології підвищення генетичного потенціалу рослин» присвяченої 100 - річчю Національної академії аграрних наук України та 110 - річчю заснування Інституту рослинництва імені В.Я.Юр’єва НААН (4-5 липня 2018р.). ­Харків, 2018.- ­С.101-102.
 • Нечипоренко Л.П., Орлов С. Д. Селекційна цінність ліній і сортів вівса посівного (Avena sativa L.) Зернові культури Том3.№1.2019.С. 18-25
 • Нечипоренко Л.П., Орлов С. Д. Створення вихідного матеріалу вівса посівного з підвищеними біоенергетичними показниками і на його основі сорту Денка. Біоенергетика 2020.- № 1(15). - С. 26-29.
 • Орлов С. Д., Калюжна Е.А., Українець В. В. Селекційні матеріали різновидів гороху, стійкі до вилягання, осипання та з підвищеною врожайністю зерна Новітні агротехнології електронний журнал new_agro@ukr.net № 1 .2016

Консалтингові послуги:
Науково-консультативна допомога з відтворення насіння вищих репродукцій сортів зернових, зернобобових і  круп’яних культур