Лабораторія фітопатології і ентомології

Телефон: 
Ел. пошта: 

 

Завідувач лабораторії
Саблук Василь Трохимович, доктор с.-г. наук, профессор
e-mail: vasilsabluk@gmail.com,  моб. тел. +380504436104

 

Співробітники:

Калатур Катерина Анатоліївнакандидат с.-г. наук, п.н.с., тел. 067 664 00 18,
e-mail: 
kkalatur@meta.ua
Публікації

Запольська Наталія Миколаївна, кандидат с.-г. наук, с.н.с., п.н.с.
e-mail: zapolska_katerina@i.ua , моб. тел. +080667333575

Шендрик Катерина Миколаївна, кандидат біолог. наук, доцент, п.н.с. 
e-mail: zapolska_katerina@i.ua , моб. тел. +080669009925

Свідельська Надія Миколаївна – науковий співробітник
 

Напрями наукової діяльності:

Встановлення впливу агротехнічних, хімічних та екологічних факторів на розвиток хвороб цукрових, кормових буряків та видовий склад їх збудників за сучасних умов господарювання. Визначення ураженості іноземних та вітчизняних гібридів цукрових буряків хворобами листкового апарату і коренеплодів за зміни кліматичних умов і ґрунтових мікоценозів. Визначення складу ґрунтової біоти (патогенної і токсиноутворюючої) та зараженості ними ґрунтів у різних регіонах бурякосіяння; встановлення динаміки накопичення збудників хвороб кореневої системи у польових сівозмінах. Визначення паразитичних властивостей ґрунтової мікобіоти та встановлення їх впливу на фунгістатичні властивості ґрунту. Розроблення рекомендацій щодо обмеження  ураженості кореневої системи та листкового апарату рослин збудниками хвороб.

Встановлення впливу агроекологічних факторів на розвиток шкідників і розробляння наукових основ управління фітосанітарним станом бурякового поля. Вивчення особливостей формування комплексів шкідливої і корисної ентомофауни за сучасних систем землеробства, способів основного обробітку ґрунту та живлення рослин. Визначення впливу цих факторів, а також оптимізації використання пестицидів проти шкідливих організмів на можливість саморегуляції угрупувань комах в агроценозі. Встановлення ефективності нових інсектицидів проти шкідників буряків цукрових та інших сільськогосподарських культур і розробляння рекомендацій з технології їхнього застосування.

Визначення ураженості посівів буряків цукрових буряковою нематодою і розробляння рекомендацій щодо захисту культури від даного паразита.

На основі сучасних методів моніторингу та контролю шкідливих організмів розробляння наукових основ інтегрованого управління фітосанітарним станом біоенергетичних рослин для виробництва біопалива.

Теоретичне обґрунтування методологічних принципів оцінки факторів формування видового складу шкідливих комах біоенергетичних культур та контроль їх чисельності в різних ґрунтово-кліматичних зонах.

 Основні розробки за останні роки:

-  Розробити наукові основи інтегрованого управління фітосанітарним станом біоенергетичних рослин для виробництва біопалива на основі сучасних методів моніторингу та контролю шкідливих організмів (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво
-  Імунно-захисні властивості рослин цукрових буряків проти бурякової нематоди Нeterodera Schachti Schmidt та способи їх підвищення. (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-  Удосконалити заходи контролю чисельності буряковий довгоносиків у посівах цукрових буряків за використання нових інсектицидів та їх композицій (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-  Особливості розвитку бурякового довгоносика-стеблоїда (Lixussubtilis Sturm.) у посівах цукрових буряків та контроль його чисельності (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-  Формування фітопатогенних комплексів збудників хвороб кореневої системи цукрових буряків під впливом агроекологічних умов та розробити заходи з обмеження ураженості ними рослин (2015 р.). Пройшла виробничу перевірку. Впроваджується у виробництво.
-  Теоретично обґрунтувати методологічні принципи оцінки факторів формування видового складу шкідливих комах біоенергетичних культур та контроль їх чисельності в різних грунтово-кліматичних зонах (2020 р.). Пройшла апробацію.
-   Теоретично обґрунтувати і розробити біоєкологічні заходи захисту від комплексів мікроміцетів збудників хвороб цукрових буряків для різних агроекологічних зон (2020 р.).
-   Патент України на корисну модель №103693. Спосіб контролю чисельності шкідників цукрових буряків / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Ворожко С.П., Педос В.П.; Смірних В.М., Суслик Л.О.; заявник і патентновласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. -№U201506339; заявл. 26.06.2015;  опубл. 25.12.2015 Бюл.№24.
-  Патент України на корисну модель №119538, Україна. Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу міскантусу для контролю ґрунтових шкідників / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Педос В.П.; Смірних В.М., Суслик Л.О., Ворожко С.П. (ІБКіЦБ НААН, Україна). – Заяв. № U201703918 від 21.04.2017; опубліковано 10.10.2017, Бюл. «Промислова власність». № 19.
-   Патент України на корисну модель №119529, Україна. Спосіб передсадивного замочування посадкового матеріалу верби енергетичної для контролю ґрунтових шкідників / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Педос В.П.; Смірних В.М., Суслик Л.О., Ворожко С.П. (ІБКіЦБ НААН, Україна). –Заяв. №U201703922 від 21.04.2017; опубліковано 25.09.2017, Бюл. «Промислова власність». №  18.
-   Патент України на корисну модель 107413. Спосіб захисту посівів кукурудзи від лускокрилих фітофагів / Дрозда В.Ф., Саблук С.В., Саблук В.Т. / заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявл. 23.10.2015; опубл. 10.06.2016. Бюл. №11.
-   Патент України на корисну модель 110215. Спосіб прогнозування потенційної загрози посівам кукурудзи від стеблового метелика / Дрозда В.Ф., Саблук С.В., Саблук В.Т. / заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування України; заявл. 21.04.2016; опубл. 26.09.2016. Бюл. №18.
-   Патент України на корисну модель №127238, Україна. Спосіб екологобезпечної біоадативної технології вирощування буряків цукрових / Роїк М.В., Сінченко В.М., Заіменко Н.В., Пиркін В.І., Саблук В.Т., Грищенко О.М., Мандровська С.М. (ІБКіЦБ НААН, Україна). -Заяв. № U201801241 від 09.02.2018; Опубліковано 25.07.2018. Бюл. «Промислова власність». №14.
-  Патент України на корисну модель №130081, Україна. Спосіб захисту буряків цукрових від шкідників/ Сінченко В.М., Саблук В.Т., Грищенко О.М., Пиркін В.І., Мандровська С.М, Широкоступ О.В. (ІБКіЦБ НААН, Україна). -Заяв. № U201805435; від 16.05.2018; Опубліковано 26.11.2018., Бюл. «Промислова власність». №22.
-   Патент України на корисну модель №139084. Спосіб обробки насіння сорго цукрового для захисту від шкідників і хвороб / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П./ заявник і патентновласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. № U201904446; заявл. 24.04.2019; опубл. 26.12.2019. Бюл. №24.
-   Патент України на корисну модель 141012. Спосіб обробки насіння сорго цукрового для захисту від шкідників і хвороб / Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П./ заявник і патентовласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків.; заявл. 24.04.2019; опубл. 25.03.2020. Бюл. №6.
-  Патент України на корисну модель 143411. Спосіб захисту верби енергетичної від шкідників / Саблук В.Т., Сінченко В.М., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П. / заявник і патентовласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків; заявл. 28.02.2020; опубл. 27.07.2020. Бюл. №14.
-  Патент України на корисну модель 143772. Спосіб захисту верби енергетичної від шкідників / Саблук В.Т., Сінченко В.М., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П. /заявник і патентовласник Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків; заявл. 28.02.2020; опубл. 10.08.2020. Бюл. №15.
-   Саблук В. Т., Сінченко В. М., Грищенко О. М., Запольська Н. М., Шендрик К. М., Смірних В. М., Педос В. М., Суслик Л. О., Ворожко С. П., Тищенко М. В. Рекомендації з технології захисту сільськогосподарських та біоенергетичних культур від шкідників та хвороб. Київ : ІБКіЦБ, 2019. 28 с.
-  Саблук В. Т., Грищенко О. М., Смірних В. М., Педос В. М., Суслик Л. О., Ворожко С. П. Науково-методичні рекомендації щодо контролювання шкідників у посівах і посадках біоенергетичних культур у різних грунтово-кліматичних зонах. Київ : ІБКіЦБ, 2020. 41 с.

Публікації:

1.  Саблук В.Т. Грищенко О.М.  Моніторинг заселеності бурякових сівозмін шкідниками та прогноз їх шкідливості у новому сезоні. Цукрові буряки. 2016. №2(110). С. 18-21.
2.  Запольська Н.М. Шендрик К.М. Розвиток хвороб цукрових буряків у 2015 р. та прогноз їх появи у 2016 році. Цукрові буряки. 2016. №2(110). С. 22.
3.  Саблук В.Т. Бабич А.Г. Свекловичная нематода. Сахарная свекла. 2016.  №2. С.13-15.
4. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М. Саморегуляція населення комах в агроценозі буряків цукрових – проблема і шляхи її вирішення. Цукрові буряки. 2017. №3(115). С. 18-21.
5. Шендрик К.М., Запольська Н.М. Особливості формування та розвитку паразитичної мікобіоти домінуючих видів збудників хвороб цукрових буряків у різних зонах бурякосіяння. Цукрові буряки. 2017. №1(113). С. 9-10.
6. Ворожко С.П., Грищенко О.М. Шкідлива ентомофауна агроценозу буряків цукрових. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. Вип. 25. С. 108-114.
7. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П. Шкідники біоенергетичних культур. Новітні агротехнології: теорія та практика: тези міжнародн. науково-практичної конф. 2017. ІБКіЦБ. Вінниця: Нілан-ЛТД. С. 144-145.
8. Саблук В.Т., Грищенко О.М. Фітофаги у посівах буряків цукрових та заходи зниження їхньої шкідливості. Цукрові буряки. 2018. №2. С. 11-14.
9.Запольська Н.М., Шендрик К.М. Стан розвитку хвороб цукрових буряків у 2017 році та прогноз їх появи в 2018 році. Цукрові буряки. 2018. №2. С. 16-16.
10. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О. Чи загрожують біоенергетичним культурам шкідники? Біоенергетика. 2018. №1. С. 37-40.
11. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М. Збереження корисної ентомофауни за оптимізації використання інсектицидів. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. Вип. 26. С. 35-41.
12. Саблук В.Т., Сінченко В.М., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О. Шкідники верби енергетичної та заходи контролю їхньої чисельності. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. Вип. 26. С. 41-48.
13. Запольська Н.М. Розвиток хвороб коренеплодів цукрових буряків під час вегетації залежно від типів основного обробітку ґрунту. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. Вип. 26. С. 28-35.
14. Шендрик К.М. Сучасний фунгіцид Пропульс 250 SE для захисту сої проти комплексу фітопатогенів. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць. К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2018. Вип. 26. С. 48-56.
15. Саблук В. Т., Києнко З. Б., Димитров С. Г. Analysis of varietal resources of rye (Secale cereale L.) in the State Register of Plant Varieties of Ukraine / Plant varieties studying and protection. Київ. 2018. Т. 14. № 4. С. 431–439.
16. Саблук В.Т., Грищенко О.Н., Смирных В.М. Оптимизация применения инсектицидов – основа саморегуляции населения насекомых в агроценозах сахарной свеклы. Защита и карантин. 2018. №4. С. 14-17.
18. Саблук В.Т., Грищенко О.М. Заселеність посівів буряків цукрових шкідливою ентомофауною та прогноз її шкідливості у новому сезоні. Біоенергетика. 2019. №1. С. 11-15.
19. Саблук В.Т., Танчик С.П., Грищенко О.М., Омельянович Р.В. Формування шкідливої і корисної ентомофауни в агроценозах за різних систем землеробства /Саблук В.Т., Танчик С.П., Грищенко О.М., Омельянович Р.В. / Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. -Вип. 27. С.31-38).
20. Димитров С.Г., Саблук В.Т., Тищенко М.В., Смірних В.М. Мікоризоутворюючі препарати та їхній симбіоз із рослинами пшениці м’якої озимої (Triticum atstivum L.) / Димитров С.Г., Саблук В.Т., Тищенко МВ., Смірних В.М. / Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. -Вип. 27. С.51-61).
21. Саблук В.Т., Димитров С.Г. Ефект симбіозу грибів і бактерій з кореневою системою проса прутоподібного Panicum virgatum L. / Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків, Нац. акад. аграр. наук України. К. : ФОП Корзун Д. Ю., 2020. -Вип. 28. С.173-181).
22. Запольська Н.М., Шендрик К.А. Прояв патогенезу хвороб коренеплодів цукрових буряків спровокованих факультативними патогенами. / Зб. наук. праць / Міжнародна науково-практична конференція « Science, Society education: topical issues and development prospects. 16 Hours of Particition. Kharkiv, 2020.
23. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П. Фітофаги, що пошкоджують біоенергетичні культури в Україні. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ентомологічні читання пам’яті видатних вчених-ентомологів В.П. Васильєва і М.П. Дядечка» (18-20 грудня 2019 р.), Інститут захисту рослин. Київ, 2019. 80 с. (С. 52).
24. Обработка семян сахарной свеклы инсектицидами фирмы «Сингента» - экологически безопасный и эффективный способ защиты всходов от вредителей / [В.Т. Саблук, В.А. Доронин, О.Н. Грищенко, В.В. Доронин, Н.Н. Запольськая, В.В. Полищук, А.В. Белицкий, В.Н. Лагерь]. К.: 2015, «Сингента». 176 с.: ил.
25. Енергетична верба: технологія вирощування та використання / Під заг. ред. д.с.-г.н. Сінченка В.М. / Саблук В.Т., Грищенко О.М. Захист плантацій енергетичної верби від шкідників і хвороб. С. 144-155 / К., ІБКіЦБ, Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 338 с.
26. Бабич А.Г. В.Т. Саблук. Моніторинг та заходи захисту від бурякової нематоди. ТОВ «Т»«Компринт».  К., Предславинська, 28. 2015.  507 с.
27. Саблук В.Т., Бабич А.Г., Шендрик К.М., Запольська Н.М., Бабич О.А. Шкідливі організми буряків цукрових: історія, сучасний стан вивчення та заходи захисту. Київ : ЦП «Компринт», 2017. 893 с.
28. Саблук В.Т., Грищенко О.М. Досягнення і перспективи досліджень із захисту буряків цукрових від шкідників та хвороб. Буряківництво і біоенергетика в Україні: історія, наука, виробництво, люди (до 95-річчя ІБКіЦБ НААН України): монографія / за ред. академіка НААН України М.В. Роїка. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 85-94).
29. Саблук В.Т., Грищенко О.М., Смірних В.М., Педос В.П., Суслик Л.О., Ворожко С.П. Шкідники міскантусу гігантського. Хвороби міскантусу гігантського. Міскантус в Україні: монографія / [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, В.І. Пиркін, В.М. Квак та ін. ]. –К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. С. 159-172.

30. Pylypenko L.A., Каlatur К.А. Вreeding and usage of sugar beet cultivars and hybrids resistant to sugar beet nematode Нeterodera schachtii. Agricultural Science and Practice. 2015. 2 (1). Р. 12–22. (WoS)
31. Pylypenko L.A., Каlatur К.А., Hallmann J. Sugar beet nematode Heterodera schachtii distribution and harmfulness in Ukraine. Agricultural Science and Practice. 2016. 3(3). Р. 3–11. (WoS)
32. Калатур К.А. Пилипенко Л.А., Бойко А.Л. Роль фітонематод родин Longidoridae і Trichodoridae у векторному перенесенні збудників вірусних хвороб рослин. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. праць / Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків. Київ : ФОП Корзун Д.Ю., 2016. Вип. 24. С. 100–111.
33. Пилипенко Л.А., Калатур К.А. Вплив екологічних чинників на вилуплювання личинок цистоутворювальних видів нематод. Агроекологічний журнал. 2016. № 2. С. 168–174.
34. Калатур К.А., Пилипенко Л.А. Бур’яни – резерватори популяцій паразитичних видів фітонематод. Новітні агротехнології. 2017. № 5. 17 с.
35. Калатур К.А., Пилипенко Л.А. Взаємовідносини між мікогельмінтами і грибами та їх використання в захисті рослин від хвороб. Новітні агротехнології. 2018. № 6. 9 с. doi: 10.21498/na.6.2018.165242
36. Калатур К.А., Суслик Л.О., Пилипенко Л.А. Захист посівів цукрових буряків від бурякової нематоди : рекомендації. Київ : ІБКіЦБ, 2015. 22 с.
37. Калатур К.А., Янсе Л.А., Суслик Л.О., Ковальчук Н.С., Бех Н.С. Оцінка стійкості цукрових буряків проти бурякової нематоди : методичні рекомендації. Київ : ІБКіЦБ, 2020. 20 с.
38. Калатур К.А., Борзих О.І., Сігарьова Д.Д., Янсе Л.А. Взаємовідносини між фітонематодами та іншими патогенними організмами : монографія. Київ : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2020. 32 с. іл.: 192 с.

Послуги:

  • Надання консультацій з оцінки характеру пошкодженості посівів цукрових буряків ґрунтовими та наземними шкідниками, ураженості коренеплодів культури гнилями та хвороб листкового апарату та контролю від комплексу фітофагів і патогенів у сівозмінах, які включають систему агротехнічних і хімічних засобів;
  • Надання рекомендацій насіннєвим заводам щодо обробки насіння цукрових буряків композиціями захисно-стимулюючих речовин і бурякосійним господарствам щодо контролю посівів цукрових буряків від шкідників та хвороб;
  • Експертна оцінка ефективності застосування інсектицидів проти шкідників і фунгіцидів проти хвороб цукрових буряків та інших с.-г. культур;
  • Встановлення причин масового накопичення шкідливої ентомофауни, паразитичних нематод та інокулюму збудників хвороб у полях бурякової сівозміни і надання рекомендацій щодо контролювання цих небезпечних явищ і уникнення негативного їх впливу на рослини цукрових буряків та інших с.-г. культур;
  • Проведення аналізів з визначення ураженості рослин хворобами кореневої системи і листкового апарату, кореневої системи паразитичними нематодами;
  • Проведення аналізів ґрунту щодо зараженості його збудниками хвороб  та паразитичними нематодами.

Послуги надаються на договірній основі.
Звертатись за адресою: 03141, Київ-141, вул. Клінічна, 25, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, лабораторія «Здоров’я рослин».