Лабораторія інтелектуальної власності та економіки

Телефон: 

 

Завідуюча лабораторії
Мандровська Світлана Миколаївна, кандидат c.-г. наук. Очолює роботи з правового оформлення наукових винаходів та патентів; контролює сортовипробування нових сортів і гібридів цукрових буряків, зернових, зернобобових і трав, а також біоенергетичних культур

Наукові співробітники:
Провідний науковий співробітник – Фурса Анатолій Васильович – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Автор 105 наукових праць та винаходу. Веде дослідження ринку цукрових буряків, цукру, цінового механізму цукробурякової галузі та біоенергетичних культур – тел. 275-47-11.

Гореленко Валентина Іванівна –  с.н.с. 
Москаленко Вікторія Петрівна, н. с.
Берещук Ольга Олександрівна – фахівець

                      

Напрямки наукової діяльності:

- розробка організаційно-економічних і нормативно правових заходів щодо розвитку цукробурякового виробництва України;
- дослідження тенденцій розвитку світового і внутрішнього цукрового ринку та удосконалення економічних важелів його регулювання;
- удосконалення цінового механізму цукробурякового виробництва: розрахунки собівартості і закупівельних цін на цукрові буряки і бурякове насіння, оптово-відпускних цін на цукор та насіння для посіву;
- розробка технологічних карт вирощування фабричних цукрових буряків та насіння;
- підготовка аналітичних матеріалів з питань розвитку буряківництва та розвитку біоенергетики;
- пропаганда економічних знань;
- розробка законопроектів та державних програм, що регулюють процеси у цукробуряковому підкомплексі  України, а також концепцій та програм розвитку галузі біоенергетики, зокрема проблеми створення матеріально-технічної бази галузі та високоефективного функціонування окремих видів біопалива - твердого і газоподібного;
- розрахунок технологічних карт вирощування біоенергетичних культур та ефективності переробки біосировини.

Основні наукові розробки:

 • Проекти розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні на кожні чергові п’ять років, в т.ч. на 2021-2025 рр.
 • Концепція розвитку біоенергетики в Україні на період до 2035 року.
 • Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку.
 • Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні.
 • Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового комплексу АПК.
 • Зміна клімату: апокаліптичні прогнози і реальність.
 • Концептуальні основи високоефективного функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК  та суб’єктів біоенергетики України в умовах природно-кліматичних змін та посилення ринкової конкуренції.
 • Удосконалення елементів екологобезпечної біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків.
 • Науково-технічні, організаційно-економічні та нормативно-правові заходи розвитку біоенергетики в Україні на період до 2030 року.
 • Наукові засади адаптації бурякоцукрової галузі України до умов лібералізації цукрового ринку і волатильності світових цін на цукор.
   

  Консалтингові послуги:

  Обчислення собівартості і реалізаційних цін на цукрові буряки та насіння, складання технологічних карт; розробка бізнес-проектів на виробництво цукрових буряків і насіння, а також біоенергетичних культур; розрахунки економічної ефективності наукових розробок, аналітичні огляди ринків цукру і біопалива, довідковий матеріал з розвитку галузі буряківництва і біоенергетики в Україні.

   Публікації:

1.    Synchenko V.M., Bondar V.S., Gumentyk M.Ya., Pastukh.Yu.A. Ecological Bio Energy Materials in Ukraine Current State and Prospects of Production Development. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10 (1), 85-89, doi: 10.15421/2020_13.
2.    Bondar, V.S., Fursa, A.V., Gumentyk, M.Ya., Svystunova, I.V. (2020). Climate Change: Apocalyptic Prognosis and Reality. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (2), 273-278, doi: 10.15421/2020_13.
3.    Бондар В.С. Лібералізація ринку цукру країн ЄС, як виклик цукровикам України. Цукрові буряки. 2018. № 1. С. 8-10.
4.    Бондар В.С., Гореленко В.І. Цукровий ринок у близькій перспективі. Цукрові буряки. 2018. № 4. С. 4-9.
5.    Бондар В.С., Фурса А.В. Бурякоцукрова галузь України в умовах нестабільності світового ринку цукру. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 37-46.
6.    Бондар В.С., Гументик М.Я. Економічна і енергетична ефективність вирощування біоенергетичних культур на біопаливо. Біоенергетика. 2018. № 1(ІІ). С. 16-19.
7.    Бондар В.С., Гументик М.Я., Фурса А.В. Пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Біоенергетика. 2018. № 2(І2). С. 4-7.
8.    Бондар В.С., Фурса А.В., Гументик М.Я. Стратегія та пріоритети розвитку біоенергетики в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 17-25.
9.    Бондар В. С., Фурса А. В., Стрельбіцький П. А. Стабілізація й гармонізація розвитку бурякоцукрової галузі України. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Економічні науки / за ред. І. В. Ящишиної. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. Вип. 14. С. 14–24.
10.    Бондар В. С., Фурса А. В., Гореленко В. І. та ін. Загострення конкуренції на ринку цукру. Цукрові буряки. 2017. № 4. С. 6-9.
11.    Фурса А. В., Бондарь В. С. Обоснование создания в Украине глобальной биоэнергетической платформы на базе объектов свеклосахарного производства. “Ukraine, Bulgaria, EU: Economic and social development trends”: International Scientific and Practical Conference, 11-12 September 2017 р. Burgass, Bulgaria : Avangard Prima, 2017. С. 99-102.
12.    Бондар В. С., Фурса А. В. Стратегічні напрями високоефективного функціонування цукробурякового підкомплексу АПК. Економіка АПК. 2016. № 10. С. 30-40.
13.    Бондар В. С., Фурса А. В. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року. Економіка АПК. 2014. № 1. С. 20-29.
14. Бондар В.С. Особливості складання бізнес-проекту виробництва цукрових буряків / В.С. Бондар, А.В. Фурса // Економіка АПК. – 2007. - № 6. – С. 35-41.
15. Бондар В.С. Іноземні гібриди цукрових буряків: «За і проти» / В.С. Бондар // Вісник цукровиків України. - 2009. - № 12, 13. - С. 24-26, 17-21.

16. Бондар В.С. Позитивні зрушення у розвитку вітчизняного буряківництва / В.С. Бондар // Цукрові буряки. - 2010. - № 4. – С. 4-5.
17. Бондар В.С. Основні чинники, що впливають на ціни внутрішнього ринку цукру в Україні / В.С. Бондар // Пропозиція. - 2010. -  № 6. - С. 26-28.
18. Про прибутковість вирощування цукрових буряків // «Агробізнес сьогодні». № 4., К., 2011. – С. 38-39.
19. Бондар В.С. Цукрові буряки, як відновлювальне джерело біоенергетики / В.С. Бондар // Біоенергетика. - 2013. -  № 1. - С. 17-21.
20. Бондар В.С. Основні тенденції світового ринку цукру / В.С. Бондар // Цукрові буряки. - 2013. - № 5. – С. 4-5.
21. Проект Комплексної державної програми розвитку бурякоцукрового під комплексу АПК України на основі поєднання (диверсифікації) виробництва цукру, біоетанолу та біогазу на період до 2020 року / В.С. Бондар, А.В. Фурса, О.М. Шутенко // Передано в НААН України.
22. Бондар В.С. Цукробуряковий підкомплекс України: напрями стабілізації та індикатори розвитку до 2020 року / В.С. Бондар, А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2014. - № 1. – С. 20-29
23. Фурса А.В. До питання визначальних факторів впливу на якість та ефективність виробництва цукробурякової продукції / А.В. Фурса // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія “Економіка, аграрний менеджмент, бізнес” / редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 177, ч. 1. - С. 197-203.
24. Фурса А.В. Ринок цукробурякового виробництва в Україні / А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2012. - № 6. – С. 36-43.
25. Фурса А.В. Насінництво цукрових буряків у період ринкових трансформацій / А.В. Фурса // Економіка АПК. - 2012. - № 9. – С. 94-102.
26. Фурса А.В. Функціонування об’єднань виробників цукрових буряків та цукру / А.В. Фурса // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / За ред. М.І. Бахмата. - Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-сервіс», 2012. – Вип. 20, т. 2. - С. 298-301.